Evaluation of hemostasis with thromboelastometry during the diagnosis and at 24th hours in sepsis

2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Using rotem in the sepsis's first hours and 24 th hours Evaluation of hemostasis with thromboelastometry during the diagnosis and at 24 th hours in sepsis Sepsis tanılı hastaların yatış ve 24. saatte tromboelastometri ile hemostazının değerlendirilmesi Öz Amaç: Tromboelastometri yöntemi konvansiyonel tekniklerin yerine, hemostaz aksını tek başına gösterebilen bir tekniktir. Gereç ve Yöntem: Çalışma için yoğun bakım ünitesinde sepsis tanısı almış 50 hasta ve yerel popülasyon içerisinde yaşayan
more » ... ğlıklı 50 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubu Grup S ve Grup C olarak 2 gruba ayrıldı. Yoğun bakım ünitesinde sepsis tanısı almış hastalar Grup S, yerel popülasyonda yaşayıp koagülasyon profilini değiştirebileceği bilinen bir hastalığı olmayan gönüllüler Grup C olarak adlandırıldı. Tüm gruplara tromboelastmetri yöntemi uygulandı. Bulgular: Grup S de Grup C'ye kıyasla PT ve PTT değerlerinde anlamlı bir yükselme görülürken, platelet düzeylerinde anlamlı bir azalma görülmüştür. Tromboelastometri parametreleri değerlendirildiğinde INTEM testinin tüm parametrelerinde, EXTEM testinin ise CT parametresi hariç tüm parametrelerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. EXTEM testinin CT parametresinde ise gruplar arasında herhangi bir farklılık görülmemiştir. Grup S'de tanı sırasında ve 24. saatte bakılan konvansiyonel testler ve tromboelastometri testleri arasında herhangi bir farklılık görülmemiştir. Tartışma: Sonuçlarımız göstermiştir ki sepsis intrensek yolak üzerinde daha çok etkindir. Tromboelastometri yöntemi sepsis tanısında kullanım için uygun bir teknik iken sepsis takibinde anlamlı bir sonuç göstermemiştir. Sepsis tanısı için tromboelastometri kullanılmasını önermekteyiz. Abstract Aim: Thromboelastometry shows the monitorization of the hemostasis axis with the use of a single method instead of conventional techniques. Material and Method: This study was conducted on 50 patients who were admitted to the intensive care unit and diagnosed with sepsis together with 50 healthy volunteers from the local population. The patients were divided into two groups. Group S consisted of patients who were diagnosed with sepsis in the intensive care unit. Group C consisted of healthy volunteers who were selected from the local population and had no impairments of their coagulation profile. Thromboelastometry measurements were performed for both groups. Results: While elongation was observed in PT and aPTT between Group C and Group S, a decrease was observed in platelet counts (p<0.05). When analyzing thromboelastometry parameters, significant differences were seen between groups (p<0.05) in all parameters in INTEM and all parameters except CT in EXTEM. There was no significant differences in the CT parameter of the EXTEM measurement between groups (p>0.05). Within Group S, when the results from the time of diagnosis and the 24th hour were compared, no significant difference was observed in PT, aPTT, platelet count, or in all INTEM and EXTEM parameters examined. Discussion: Our results revealed that sepsis was clinically more disruptive of the intrinsic pathway. Thromboelastometry was a suitable technique for use in the diagnosis of sepsis, but did not show a significant effect in the follow-up of sepsis. We recommend using thromboelastometry for the diagnosis of sepsis.
doi:10.4328/jcam.4963 fatcat:4szgmttyz5gptfvqpsri6kg2mi