Globalnie czy lokalnie? Kulturowe uwarunkowania edukacji w Chinach

Anna Mańkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2020 Edukacja Międzykulturowa  
Streszczenie: Celem podjętych rozważań jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań edukacji w Chinach w dobie globalizacji. Artykuł odpowiada na pytanie, czy w czasach globalnych przemian i swobodnego przepływu treści, znaczeń i rozwiązań oświatowych, edukacja w Chinach pozostaje wierna tradycji i wartościom lokalnym. Przedmiotem badań były system edukacyjny i rzeczywistość kulturowo-społeczna w okresie przemian. W treści artykułu wykorzystano badania zastane chińskich i zagranicznych autorów.
more » ... anicznych autorów. Jako metodę badawczą wybrano analizę źródeł wtórnych, która pokazała, że mimo gwałtownych, globalnych zmian, chińska edukacja w swoich metodach i sposobach nauczania pozostaje wierna ideałom i założeniom chińskiej tożsamości, a dokonuje tego za pośrednictwem procesu kontekstualizacji. Słowa kluczowe: pedagogika porównawcza, Chiny, edukacja w Chinach, system edukacyjny, globalizacja Angielski komparatysta Michael Sadler pisał, że w poznaniu szeroko pojętej edukacji danego kraju niezbędne jest skierowanie uwagi na lokalne, kulturowe uwarunkowania systemu edukacyjnego (za: Redcliffe-Maud, 1973) . Maria Manzon (2018) w interpretacji trendów badawczych w pedagogice porównawczej pisze, że z kolei klasycy tej dziedziny Fryderyk Shneider i Nicholas Hans uwrażliwili kolejne pokolenia komparatystów na badanie kontekstu edukacyjnego, jakim są charakterystyka narodu, geograficzna lokalizacja czy kultura. Dzięki takiej analizie możliwe jest poznanie, a także zdefiniowanie struktur systemów edukacyjnych, rządzących nimi praw, polityk czy ekonomii. Studiując kulturowe uwarunkowania systemu edukacyjnego, możliwe jest zrozumienie natury systemu edukacji, z którego wyrósł i na podstawie którego rozwinął się. Stąd też rozważania na temat kulturowych uwarunkowań edukacji trzeba uznać za ważne i istotne w procesie poznania. Przeobrażenia edukacyjne, spowodowane zmianami globalizacyjnymi, urynkowieniem kolejnych przestrzeni społecznych, w tym edukacji, zmia-EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2020, nr 1 (12)
doi:10.15804/em.2020.01.04 fatcat:apmzzfyljrfr3iqtzwf5zgg5dq