Clinical study of oral leukoplakia

Tadashi NANBA, Yoshihiro NARITA, Toshinobu KOMURO, Haruhiko KITAJIMA, Masaaki OKAYAMA, Masaaki MATSUMOTO, Tomoyoshi EZUKA, Hideo KUSHIRO, Toshiaki MATSUO, Koichi NISHIDA, Yasunobu UCHIDA
1979 Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
doi:10.5794/jjoms.25.1059 fatcat:budfonoq6fa7vdgbtmhyjy42cm