بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد

فاطمه مکی زاده
2015 Pizhūhish/hā-yi Irtibāṭī  
هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران دانشگاهی است. برای رسیدن به این هدف، چهار سازه تجربه جریان [ ارتباطی] (تمرکز، فرار از واقعیات یا رهایی، تعامل اجتماعی و درک لذت) بر قصد استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌شود. بعد از تدوین مؤلفه‌های پژوهش، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش ‌مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. 259 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه
more » ... طع کارشناسی دانشگاه یزد در سال 1393 به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته‌های به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که درک لذت، فرار از واقعیات و تعامل اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی است.
doi:10.22082/cr.2015.15109 doaj:eab0ed0d07dc44638384ea17c6174f8e fatcat:ppu5iwkspfc7xo7jb5sw3r4dxi