Effects of Dietary Yeast Cell Wall Supplementation on Performance, Carcass Characteristics, Antibody Production and Histopathological Changes in Broilers
Broyler Karma Yemlerine Maya Hücre Duvarı İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri, Antikor Üretimi ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri

Sakine YALÇIN, Suzan YALÇIN, Handan ESER, Aydın ŞAHİN, S.Songül YALÇIN, Şafak GÜÇER
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This study was carried out to determine the effects of dietary yeast cell wall supplementation on growth performance, carcass traits, antibody production to sheep red blood cells (SRBC) and histopathological changes in broilers. A total of 272 Ross 308 male broiler chicks aged one day were allocated into one control group and three treatment groups each containing 68 chicks. A basal diet was supplemented with 0, 1, 2 and 3 g/kg yeast cell wall (InteMos) to obtain dietary treatments. The
more » ... tments. The experimental period lasted 6 weeks. Dietary yeast cell wall increased body weight gain during the first three weeks (P<0.001). Feed conversion during the first three weeks (P<0.001) and during the overall experimental period (P<0.01) were improved with the dietary supplementation of yeast cell wall. No differences were observed in feed intake, carcass yield and the relative weights of gizzard, liver and heart. Yeast cell wall supplementation decreased the relative weight of abdominal fat (P<0.05) and increased antibody titres to SRBC (P<0.01) in broilers. Control and treatment groups had similar histological grade; hepatic lobular inflammation, steatosis and cell ballooning scores and, cardiac steatosis. It is concluded that yeast cell wall was an effective feed additive in broiler feeding due to the increased growth performance, increased humoral immune response and the reduction in abdominal fat. Özet Bu araştırma broyler karma yemlerine maya hücre duvarı ilavesinin büyüme performansı, karkas özellikleri, koyun eritrositine karşı antikor üretimi (SRBC) ve histopatolojik değişiklikler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 272 adet günlük Ross 308 erkek broyler civciv her biri 68 adet içeren bir kontrol ve üç deneme grubuna ayrılmıştır. Bazal karma yeme 0, 1, 2 ve 3 g/kg düzeyinde maya hücre duvarı (InteMos) ilave edilerek deneme karma yemleri oluşturulmuştur. Deneme 6 hafta sürdürülmüştür. Karma yeme maya hücre duvarı ilavesi ilk üç haftada canlı ağırlık kazancını artırmıştır (P<0.001). Denemenin ilk üç haftası (P<0.001) ve deneme süresince (P<0.01) yem dönüşüm oranı maya hücre duvarı ilavesi ile olumlu yönde etkilenmiştir. Yem tüketimi, karkas randımanı ile relatif taşlık, karaciğer ve kalp ağırlıkları bakımından gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. Maya hücre duvarı ilavesi broylerlerde relatif abdominal yağ ağırlığını azaltmış (P<0.05) ve SRBC'ye karşı antikor titresini (P<0.01) artırmıştır. Kontrol ve deneme gruplarında hepatik lobüler inflamasyon, yağlanma ve hücre balonlaşma skorları ile kalp yağlanma oranlarını içeren histolojik skorlamalar benzer bulunmuştur. Sonuç olarak, büyüme performansındaki artış, humoral immun cevaptaki artış ve abdominal yağdaki azalmadan dolayı maya hücre duvarı etkili bir yem katkı maddesidir.
doi:10.9775/kvfd.2014.11088 fatcat:6trfrzbfsjgz7lwz3xov6iilq4