Tarczniki (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) owoców cytrusowych importowanych do Polski = Ŝitovki (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) citrusovyh plodov importirovannyh v Pol'šu

Halina Komosińska
1963 Fragmenta Faunistica  
H a l i n a K o m o s iń s k a -C z w a r t Ac k A Tarczniki ( Ilo m o p tera , Coccoidea, D iaspididae) owoców cytrusowych importowanych do Polski IR h to b k h ( H om optera, Coccoidea, D iaspididae) nuTpycoBux iijio/iob n\m op-THpOBBHHblX B IlOJIbUjy Armored Scale-Insects ( H om optera, Coccoidea, D iaspididae) of Citrus--Fruits imported to Poland [Z 4 fotografiami i 49 rysunkami w tekście] W stę p Rośliny cytrusowe atakowane są przez stosunkowo dużą liczbę gatunków czerwców [Coccoidea). B o
more » ... ów [Coccoidea). B o d e n h e i h e r (1 9 5 1 ) podaje 4 0 gatunków, z czego połowę ( 2 0 gatunków) sta nowią tarczniki [Diaspididae). Na owocach cytrusowych importowanych do kraju bardzo często można je spotkać. W Polsce na liście kwarantannowej znajduje się dotychczas jeden gatunek z rodziny tarczników, mianowicie tarcznik niszczyciel [Quadraspidiotus perniciosws ( C o m s t .) ] . Jest on polifagiem, notowanym również na roślinach cytrusowych. Tarcznik niszczyciel zasłynął jako groźny szkodnik sadów w skali światowej i tam, gdzie się pojawił w dużej ilości, p ow o dował spustoszenia w uprawach sadowniczych. Zawleczony został z Ameryki do szeregu krajów europejskich, m. in. do Polski, gdzie mimo niesprzyjających warunków klim atycznych potrafił się zaaklim atyzować. Ogniska jego występowania stwierdzono w 1 9 4 8 r. w w oje wództwie krakowskim ale dzięki szybkiej interwencji zlikwidowano je ( K a w e c k i , 1 9 5 0 ) .
doi:10.3161/00159301ff1964.11.14.207 fatcat:7d6af5xnuvbthepdjtmm6vwyve