New approach to evaluate duodenogastric reflux by color Doppler
カラードプラ断層法による十二指腸胃逆流の評価

Jiro FUJIMURA, Ken HARUMA, Jiro HATA, Hidehiko YAMANAKA, Hideyuki MACHINO, Masaharu YOSHIHARA, Koji SUMII, Shinya KISHIMOTO, Goro KAJIYAMA
1992 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.89.1472 fatcat:2mkq3ewozjfmrefjibleumqqo4