meddelanden Den glömda konsumtionen. Andrahandsmarknadens betydelse speglad genom auktionsverkens verksamhet

Kristina Lilja, Sofia Murhem, Göran Ulväng
unpublished
I de ekonomiska vetenskaperna har frågorna om konsumtion alltid spelat en central roll. Framstående ekonomer som Ricardo och Smith, Keynes och Friedman har alla berört konsumtionens betydelse för den ekonomiska ut-vecklingen. Ännu saknas emellertid mycket kunskap om konsumtionens utveckling och betydelse, och nu har ett nytt forskningsprojekt inletts vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet, som skall belysa en tidigare ganska okänd sektor av konsumtionen, nämligen
more » ... n, nämligen andrahandsmarknaden. Syftet med projektet är dels att undersöka auktionsverkens betydelse inom den lokala ekonomin under 1700-och 1800-talen, dels att utifrån denna kun-skap diskutera utvecklingen av konsumtionen som sådan. Till grund för stu-dien ligger ett tidigare nästan helt outnyttjat material, så kallade auktions-protokoll som upprättades vid varje enskild auktion och som innehåller information om säljare, vara, pris och köpare. Genom analyser av detta innehållsrika och detaljerade material hoppas projektet kunna bidra med nya infallsvinklar på konsumtionens utseende och betydelse under de agrara och industriella revolutionerna. Projektdeltagare är doktorerna Kristina Lilja, Sofia Murhem, och Göran Ulväng, och verksamma vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala uni-versitet. De omvälvande 1700-och 1800-talen Utgångspunkten för projektet är den stora samhällsomvandlingen under 1700-och 1800-talen. Sverige, liksom flertalet länder i Europa, förändrades genom de agrara och industriella revolutionerna. Produktionen ökade kraf-tigt genom nyodling, skiften, mekanisering, samt en ökad arbetsdelning och marknadsintegration kombinerad med befolkningstillväxt. Hushållens arbe-ten lades i allt större utsträckning ut på andra och därmed skedde en ökad
fatcat:757mkq7shvbd3alzgn6xbqdrqa