Estimation of the thermal contact conductance from unsteady temperature measurements
Določanje kontaktne toplotne prevodnosti iz neravnotežnega merjenja temperature

Jiří Kvapil, Michal Pohanka, Jaroslav Horský
2015 Materiali in Tehnologije  
Thermal contact conductance is an important parameter for describing the heat transfer between two bodies. When two solids are put in contact and heat transfer occurs, a temperature drop is observed at the interface between the solids. This is caused by an imperfect joint, which occurs because the real surfaces are not perfectly smooth and flat. This paper describes an experimental device for the evaluation of the thermal contact conductance, which was designed and fabricated in the Heat
more » ... r and Fluid Flow Laboratory. This device was built mainly for simulating metal-forming conditions, which include high pressures (up to 360 MPa) and high temperatures (up to 1200°C) in the contact of two solids. The principle of this investigation is the unsteady measurement of the temperatures of two solids that are put in contact under different conditions. The surface temperature and thermal contact conductance can be calculated from the measured temperatures by an inverse heat-transfer task. The measured temperature history and the calculated values of the thermal contact conductance for pilot tests are presented in this paper. Kontaktna toplotna prevodnost je pomemben parameter za opisovanje prehoda toplote med dvema telesoma. Ko sta dve trdni snovi v stiku, se pri prenosu toplote opazi zni'anje temperature na stiku med dvema trdnima snovema. To nastane zaradi nepopolnega stika, ker realne povr{ine niso popolnoma gladke in ravne. Ta~lanek opisuje eksperimentalno napravo za oceno kontaktnega prevajanja toplote, konstruirane v laboratoriju za prenos toplote in toka teko~in. Naprava je bila zgrajena predvsem za simulacijo razmer pri preoblikovanju materialov, ki vklju~ujejo velik tlak (do 360 MPa) in visoke temperature (do 1200°C) na stiku med dvema trdnima materialoma. Princip teh raziskav je neravnote'no merjenje temperature dveh trdnih snovi, ki sta v kontaktu v razli~nih razmerah. Temperatura povr{ine in kontaktna prevodnost toplote se lahko izra~unata iz izmerjenih temperatur z upo{tevanjem inverznega prenosa toplote. V tem~lanku sta predstavljeni zgodovina merjenja temperature in izra~unane vrednosti kontaktne toplotne prevodnosti pri opravljenih preizkusih. Klju~ne besede: toplotna prevodnost kontakta, problem inverznega prenosa toplote, koeficient toplotne prevodnosti UDK 536.21:536.28
doi:10.17222/mit.2013.238 fatcat:rimy4px3z5d5dn43kxh77ko4ii