LOSSES OF AGGREGATE EFFICIENCY UNDER ACHIEVING INTERREGIONAL EQUITY
ВТРАТИ АГРЕГОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ДОСЯГНЕННІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ РІВНОСТІ

V.M. Gorbachuk, Y.S. Kolesnik, M.S. Dunaievskyi
2018 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
Втрати агрегованої ефективності при досягненні міжрегіональної рівності Горбачук В.М. доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Колесник Ю.С. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Дунаєвський М.С. магістр, аспірант Інституту кібернетики імені В.М.
more » ... ки імені В.М. Глушкова НАН України У відомих регіональних виробничих функціях можна побудувати площі трансформації між агрегованою ефективністю й міжрегіональною рівністю. Чим більша міжрегіональна нерівність доходів на душу населення у точці ефективності, тим більші втрати ефективності у досягненні міжрегіональної рівності. Методологія оптимізації виробничих функцій дозволяє розробляти шляхи вирішення проблеми ефективності й рівності. Ключові слова: розподіл доходів і факторів, виробничі функції Вальраса-Леонтьєва і Кобба-Дугласа, рівність, ефективність, координація. Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Дунаевский М.С. ПОТЕРИ АГРЕГИРОВАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РАВЕНСТВА В известных региональных производственных функциях можно построить площади трансформации между агрегированной эффективностью и межрегиональным равенством. Чим больше межрегиональное неравенство доходов на душу населения в точке эффективности, тем большие потери эффективности при достижении межрегионального равенства. Методология оптимизации производственных функций позволяет разрабатывать пути решения проблемы эффективности и равенства. Ключевые слова: распределение доходов и факторов, производственные функции Вальраса-Леонтьева и Кобба-Дугласа, равенство, эффективность, координация. Gorbachuk V.M., Kolesnik Y.S., Dunaievskyi M.S. LOSSES OF AGGREGATE EFFICIENCY UNDER ACHIEVING INTERREGIONAL EQUITY The transformation surfaces between aggregate efficiency and interregional equity can be constructed for known regional production functions. The more interregional inequity of income per capita at the efficiency point, the more efficiency losses under achieving interregional equity. The methodology of production function optimization allows developing the ways to solve a problem of efficiency and equity.
doi:10.32782/2524-0072/2018-18-149 fatcat:umhfa5fnx5h45mvlgulg3ibnya