A CASE OF STRANGULATED ILEUS DUE TO AN APPENDIX EPIPLOICA
腹膜垂による絞やく性イレウスの1例

Motoki HIROYOSHI, Kazunori OGINO, Daisuke KURODA, Hitoshi MORITOMO, Hirofumi FUJITA
2003 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.64.1650 fatcat:rixcueu2bjf2bf42p7tmdhiixy