TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KIRILGANLIK, FİNANSAL KRİZLERİN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARA ETKİSİNİN SERMAYE YETERLİLİĞİ VE AKTİF KALİTESİ RASYOSU İLE TESPİTİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (1990-2015 DÖNEMİ)

Ayşenur Tarakcıoğlu ALTINAY
2018 Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Ekonomik krizler, finansal sistem içerisinde yer alan tüm birimlere tehdit oluşturarak makroekonomik düzeyde dengesizliklere neden olan ve önceden saptanması güç eğilimler olarak ortaya çıkmaktadır. Bankacılık sektörü, kriz dönemlerinde finansal yapıda karşılaşılan riskler ve dengesizlikler ile doğrudan etkileşim içinde olduklarından bankacılık sektörünün incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bankacılık sektörünün finansal durumu ülkenin gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğundan, sektörün
more » ... undan, sektörün izlenmesi kamu kesiminin izleyeceği politikalar açısından önemlidir. Türk bankacılık sektörü günümüze kadar birçok finansal gelişme ve kriz dönemlerinin sebep olduğu finansal çöküntüler yaşamıştır. Çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli bankaların finansal performansları izlenmiştir. Araştırmaya dahil olan bankaların 1990 ve 2015 yılları arasındaki 26 yıllık dönemi kapsayan mali tablolarından alınan veri setleri ile oran analizleri yapılmıştır. Aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, karlılık ve likidite rasyoları için tanımlayıcı istatistikler, Kruskal-Wallis Analizi, Mann Whitney U testi sonuçları incelenmiş ve ilgili rasyolar için kümeleme analizi yapılmıştır. ABSTRACT The economic crisis at the macroeconomic level by creating a threat to the financial structure of all units in which are difficult to determine in advance the imbalances that reveal emerging trends. The banking sector in times of crisis and risks that are encountered in direct interaction with imbalances in the financial structure, since the examination of this sector is of great importance. At the same time, the financial situation of the sector the development of the country because it is directly related to the monitoring of the sector is important in terms of policies to be followed in the public sector. When taken in the banking sector in our country until the present day financial crisis that is the cause of the financial collapse was marked by the development and many. In the study, the financial performance of public and private banks in the Turkish banking sector were monitored. Banks that were involved in the investigation of 26 years between 1990 and 2015, covering the period from the financial statements ratio analysis with data sets reviewed. Descriptive statistics for asset quality, capital adequacy, profitability and liquidity ratios, Kruskal-Wallis Analysis, Mann Whitney U test results were examined and cluster analysis was performed for the related ratios.
doi:10.29106/fesa.358675 fatcat:chvwq5gsjnefdk3sitwlz4i4fq