İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DERİN İÇGÖRÜSÜ: YETENEK YÖNETİMİ VE İŞVEREN MARKASI İLİŞKİSİ

Gonca KÖSE
2018 Journal of International Social Research  
Öz İşletmelerin yegane varlıklarında en büyük tehdit faktörü, değişen dünya düzenine adapte olamamalarıdır. Değişimlerin kontrol edilemediği; ancak işletmelerin söz konusu değişimlerle tam bir uyum ve ahengi yakalamak zorunda oldukları bir ortamda insan ve yetenek faktörü belirgin bir önem kazanmıştır. Söz konusu bu faktörler; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için bir rekabet unsuru, hatta rekabetin en önemli kıstaslarındandır. İşletmelerin pazarda kesintisiz kar marjını sağlayarak,
more » ... klarını sürdürebilmeleri rekabet unsurlarını yönetebilme becerileri ile doğru orantılıdır. Bu noktada işletmelerin etkin yönetebildiklerinde; rakiplerini alaşağı edecek en güncel yönetsel yaklaşımları yetenek yönetimi ve işveren markasıdır. Zincirleme bir etkileşim ile yetenek yönetimi ve işveren markası birbirilerine temas etmekte ve birbirlerinden beslenmektedirler. İşveren markası; öz kaynağı insan olan, ürün ve hizmetleri ile markalarına yatırım yaptığı kadar insana da yatırım yapan, enerjisini ve dikkatini kendini markalaştırmaya ve bunu en iyi temsil edebilecek çalışanları bünyesine çekmeye ve elde tutmaya aracılık sağlayan bir olgudur. Güçlü bir işveren markası olabilmek ise; yetenekler tarafından daha fazla tercih edilmeyi, talep edilmeyi, dikkat çekmeyi, ilgi uyandırmayı sağlamakta ve bu durum etkin bir yetenek yönetimini de beraberinde getirmektedir. Yetenekli adayların işletmeye çekilmesi ve mevcut yeteneklerin bağlılıklarının arttırılması birbiri ile uyumlu pazarlama, insan kaynakları ve iletişim aktivitelerinin tümünü içermektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; mevcut ve potansiyel yetenekleri cezbetmek olan işveren markası; işletme amaçları ile uyumlu yetenekleri işletme bünyesine katmak ve geliştirmek olan yetenek yönetiminin temel işlevlerini irdelemek ve aralarındaki muhtemel ilişkileri belirlemektir. Çalışma kapsamında konu teorik olarak incelenmiş; yeteneği yönetebilmek için öncelikle işveren markasını etkin yönetmenin kritik önemi ön plana çıkarılmıştır. Abstract The greatest threat factor to the continued existence of businesses is the inability to adapt to an ever-changing world. In an environment where changes cannot be controlled, but businesses still have to keep up with them, the human and talent factors are of particular importance. For small, medium and large-scale enterprises, these two factors in question represent important elements -or perhaps even the most important criteria -of competition. The ability of businesses to sustain their operations by ensuring uninterrupted profit margins in the market depends directly on their ability to manage elements of competition. At this point, when businesses are effectively managed, talent management and employer brand are the most current managerial approaches capable of defeating competitors. Talent management and employer brand contact each other through a chain interaction, supporting one another in the process. Employer brand is a concept whose main capital is human beings. and which invests in humans as much as it invests in products and services. This concept focuses its energy and attention on branding, while also enabling companies to attract and retain employees who can best represent the brand. Becoming a strong employer brand also means becoming a preferred choice for talents, as well as being in demand, drawing attention and generating interest. However, such a situation also requires effective talent management. Drawing talented candidates to the business, while increasing the loyalty of existing talents, requires marketing, human resources and communication activities that are all compatible with each other. In this context, the purpose of the study is to investigate the basic functions of the employer brand, which aims to attract existing and potential talents, and of talent management, which aims to include and enhance talents that are compatible with the business objectives, and to identify the possible relationships between the two. This subject was investigated theoretically within the scope of the present study, and emphasis was placed on the critical importance of effectively managing employer brand in order to manage talent as well.
doi:10.17719/jisr.20185639051 fatcat:hahyffshbjhhba3v7lc4ih54ja