GAZ KANUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ÜÇ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Emre Yıldız, Şeyma Çalıklar, Ümit Şimşek
2019 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz Bu araştırma "Gaz Kanunları" konusunun öğretiminde Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB), Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim (BSBÖ) ve Sanal Ortamda İşbirlikli Öğrenme (SOİÖ) yöntemlerinin fen bilimleri öğretmen adaylarının akademik başarıları, kimya tutumları üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının yöntemler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modelleri içerisinde yer alan deneysel araştırma desenlerinden ön test-son test
more » ... n test karşılaştırma gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2015-2016 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 99 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak; akademik başarı testi, kimya tutum ölçeği ve yöntem görüş ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, tek faktörlü ANOVA ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Uygulama sonunda öğretmen adaylarının akademik başarıları açısından BSBÖ ve ÖTBB arasında BSBÖ lehine ve kimya tutumları açısından SOİÖ ile ÖTBB arasında SOİÖ lehine anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adayları uygulanan öğretim yöntemleri hakkında çoğunlukla olumlu görüşe sahiptir. Öğretmen adaylarının akademik başarılarını artırmada BSBÖ yönteminin, kimya dersinde yönelik tutumlarını artırmada SOİÖ yönteminin etkili olduğu söylenebilir. Kısa bir sürede gerçekleştirilen bu araştırma farklı konuları da içine alarak daha uzun bir sürede gerçekleştirildiğinde daha farklı sonuçlara neden olabileceğinden benzer araştırmaların daha uzun sürelerde yapılması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, İşbirlikli öğrenme, Kimya tutum. Abstract The aim of this study is to determine the effect of Students Team Achievement Divisions (STAD), Ask Together Learn Together (ATLT) and Cooperative Learning in Virtual Environment (CLVE) on teacher candidates' academic achievements, chemistry attitudes in "Gas Laws" and the opinions of teacher candidates about the methods. Pretest-posttest comparison group quasi-experimental design, which is an experimental research design located in quantitative research models, was used. The sample of the study consists of 99 teacher candidates who are studying Science education at Atatürk University in 2015-2016 academic year. The data were collected via academic achievement test, chemistry attitude scale, and method opinion scale. The data were evaluated by using descriptive statistics, one way ANOVA and content analysis. At the end of the study, it was determined that there is a Emre YILDIZ, Şeyma Çalıklar, Ümit ŞİMŞEK-Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.38, Yıl.2019 2 significant difference between ATLT and STAD in terms of academic achievement of teacher candidates in favor of ATLT, and there is a significant difference between CLVE and STAD in terms of chemistry attitudes of teacher candidates in favor of CLVE. Moreover, teacher candidates have mostly positive opinions about the learning methods. It is possible to say that in order to increase the teacher candidates' academic achievements ATLT method and attitudes towards chemistry course CLVE is more effective. This research, which took place in a short period of time, may involve different results and may lead to different results when performed over a longer period.
doi:10.33418/ataunikkefd.520298 fatcat:hlsutlziy5hi5esicdubq6ok7q