İmalat Tesislerinde Yangın Tesisatlarından Kaynaklanan Risklerin Sıralama Yöntemi İle Analizi

Ahmetcan ALKOÇ, Fatih YILMAZ
2018 Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi  
ÖZET Yangın ölüm, yaralanma ve büyük maddi kayıplara neden olan bir afettir. I malat tesislerindeki eski veya mevcut yangın tesisatları için, standartlara dayanan detaylı ancak geleneksel kontrol listesi şeklindeki yangın risk analizleri gerçekçi olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, yeni ve daha bütüncül yaklaşımların da uygulanması gerekmektedir. Bu makale, Türkiye'de imalat tesisleri için "Yangın Güvenliği Risk Sıralama Sistemi" şeklinde bir risk analiz yöntemi önermeyi amaçlamaktadır.
more » ... amaçla, 30 imalat tesisinde uygulama yapılmış ve yangın güvenlik sıralaması skor tablosu oluşturulmuştur. Sonuçlara göre, uygulama yapılan işletmelerin yüzde 93'ünün yangın tesisatlarında uygunsuzluk tespit edilmiş, % 67'sinin orta ya da yüksek düzeyde yangın riski taşıdığı anlaşılmıştır. ABSTRACT Fire is a disaster that causes death, injury and major inancial loss. For old or existing ire installations in manufacturing facilities, detailed but traditional check-list ire risk analyzes based on standards can produce unrealistic results. For this reason, new and more holistic approaches need to be implemented. This article is for manufacturing facilities in Turkey, "Fire Safety Risk Ranking System" in the form of a risk analysis method aims to propose. For this purpose, application was made in 30 manufacturing facilities and a ire safety ranking score table was created. According to the results, 93 percent of the applications were found to be nonconformities in ire installations, it was understood that 67% had a medium or high risk of ire.
doi:10.33720/kisgd.415363 fatcat:75avhvm54nhm7ohfccs3wksj6y