SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2018 YILINA KADAR KAYDI TUTULAN SPORCU LİSANSI SAYILARININ KAYITLI NÜFUS BİLGİLERİNE GÖRE ANALİZİ

Gözde ERSÖZ, Korhan ARUN
2020 Türkiye Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından kayıt altına alınan 2018 yılı sporcu lisansı sayılarının illere, coğrafi bölgelere, cinsiyete ve yaş gruplarının toplam nüfusa ve 10-44 yaş aralığı nüfusuna oranlarını belirlemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öncelikle toplam nüfusa göre sporcu sayılarını oranladığımızda Ülkemizde erkek nüfusun % 8' sının, kadın nüfusun % 4' ünün toplam nüfusun ise % 6'nın sporcu
more » ... % 6'nın sporcu lisansına sahip olduğu görülmektedir. Lisansı daha çok çocuk-genç ve yetişkin kesimin çıkardığı göz önünde bulundurularak 10-44 yaş grubunun nüfusuna sporcu lisanslarını oranladığımızda ise erkek nüfusun % 14' ünün, kadın nüfusun % 8' inin toplam nüfusun ise % 11' inin sporcu lisansına sahip olduğu görülmüştür. Bölgesel olarak oranlar incelendiğinde, en fazla lisanlı sporcu sayısının Karadeniz, en az sporcu sayısının ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde, en çok 35-39 yaş grubunda; en az 40-44 yaş grubunda sporcu lisansı bulunduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında Türkiye' deki lisanslı sporcu sayısının genç nüfusun yoğun olan ülkemizde yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. ABSTRACT This study aims to determine the ratio of athlete licenses registered by the General Directorate of Sports of Turkey (SGM) by 2018 to the total population of provinces, geographical regions, gender and age groups, and the population of children, youth, and adult age groups (10-44 years). The research is a descriptive research model. According to the total number of licensed athletes registered in 2018, which constitutes the universe of the research, the proportions of licensed athletes according to both total population and 10-44 years old population are analyzed on a provincial and city basis. According to the findings when we compare the number of licensed athletes according to the total population, it is seen that 8% of the male population and 4% of the female population have licensed compared to 6% of the total licensed population. Considering that the childyouth and adult are mostly licensed, it is seen that 14% of the male population, 8% of the female population and 11% of the total population have sportsmen license when we rate the sportsmen's licenses to the population of the 10-44 age group. Regionally, it is seen that the highest number of licensed athletes is in the Black Sea region, and the lowest number of athletes is in the Southeastern Anatolia region. When analyzed according to age groups, it has been observed that mostly in the 35-39 age group and at least 40-44 age group has an athlete Ersöz, G., Arun, K./Spor Genel Müdürlüğü Tarafından 2018 Yılında Kaydı Tutulan Sporcu Lisansı Sayılarının Kayıtlı Nüfus Bilgilerine Göre Analizi ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 2020; 4(2);69-78 70 license. Considering the data obtained from this study, the number of licensed athletes is not satisfactory depending on the intensity of our country's young population.
doi:10.32706/tusbid.819819 fatcat:4coxdyjwebcnhladyd74gzb62i