Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів

Петро Петрович Грабовський
2020 Технічна інженерія  
П.П. Грабовський, к.пед.н., ст. викладач Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів У статті зазначено матеріали, що стосуються проєктування інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти. Встановлено, що реалізація цієї системи -це об'єктивна необхідність, яка обумовлена
more » ... анням діяльності освітніх закладів та доцільністю автоматизації оцінювання якості надання відповідних послуг для швидкого прийняття управлінських рішень щодо регулювання і корекції навчального процесу. Для вирішення зазначеної проблеми, у межах цього дослідження, на основі здійсненого аналізу відповідної науково-методичної літератури, побудовано інфологічну модель бази даних, що є ядром інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів у закладі післядипломної педагогічної освіти. Зокрема, визначено перелік основних сутностей, відповідних їм атрибутів та відношень між ними. Уточнено вибірки даних, що можуть бути реалізовані на основі наданої моделі розглядуваної предметної області. В цілому побудована інфологічна модель бази даних відповідної інформаційної системи моніторингу має забезпечити підвищення якості навчального процесу у закладі післядипломної педагогічної освіти за рахунок автоматизації планування курсів підвищення кваліфікації педагогів відповідно до наявних потреб, здійснення аналізу результатів навчальної діяльності слухачів за допомогою методів математичної статистики. Разом з тим, у публікації визначено, що подальші дослідження можуть стосуватися розробки даталогічної моделі бази даних розроблюваної інформаційної системи моніторингу та добору відповідного програмного забезпечення для реалізації клієнт-серверної технології обміну даних. Ключові слова: інформаційна система; база даних; інфологічна модель; моніторинг; підвищення кваліфікації. Актуальність теми. Реформування діяльності освітньої галузі, що відбувається наразі в Україні, та системи післядипломної педагогічної освіти (ППО) зокрема, обумовлює необхідність здійснення моніторингу процесу підвищення кваліфікації працівників закладів загальної середньої (ЗЗСО) та дошкільної освіти (ЗДО). Це забезпечить спостереження й аналіз реалізації відповідного навчального процесу в закладах ППО для виявлення проміжних і кінцевих результатів, факторів, які на них вплинули. В цілому це сприятиме прийняттю відповідних управлінських рішень щодо регулювання і корекції освітнього процесу для забезпечення його якості. Разом з тим, ефективність здійснення моніторингу, своєчасність впровадження необхідних змін залежить від автоматизації опрацювання наявних даних, що стосуються діяльності закладу ППО. Зазначене обумовлює доцільність застосування відповідних програмних засобів, зокрема спеціалізованих інформаційних систем (ІС). Аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор. Необхідно зауважити, що сьогодні є діючі ІС моніторингу діяльності закладів освіти. Зокрема, загальнодержавна інформаційновиробнича система «Освіта», що забезпечує побудову єдиного інтегративного інформаційного середовища України в галузі освіти та являє собою комплекс адміністративних, правових, програмних та апаратно-технічних засобів; а також інформаційна система управління освітою -«Україна. ІСУО», що консолідує дані із ЗСО і ЗДО та генерує обов'язкові для цих закладів форми звітності. Моніторинг організації і здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти (ЗВО) наразі реалізовується на основі ІС «Конкурс» (оперативне інформування абітурієнтів про кількість поданих та прийнятих заяв на навчання до ЗВО ІІІ-ІV рівнів) та програмного забезпечення ПП «Політек-СОФТ»: «Деканат» -пакет програм для автоматизації планування та обліку навчального процесу; «ПС-Абітурієнт» (автоматизує діяльність приймальної комісії); «Колоквіум» -призначений для автоматизації тестування студентів, а також для всебічного аналізу отриманих результатів та генерації звітів тощо. Водночас для системи ППО, що відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» [1] забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, наразі не існує спеціалізованих інформаційних систем для моніторингу освітнього процесу на рівні навчального закладу.
doi:10.26642/ten-2020-1(85)-115-120 fatcat:dzcnb4rlhnafhjbprqlxnfmlsm