ВПЛИВ ФЕНОЛІВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

А. В. Баган
2012 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Досліджено 118 сортів пшениці м'якої озимої різ-ного географічного походження за показникамиякості зерна. Методом фенольного тесту поділе-но сорти на групи за забарвленням зернівки. Вста-новлено рівень прояву показників якості зерна усортів пшениці озимої за групами фенольного те-сту. Виділено сорти п'ятої групи із кращою якіс-тю зерна. Виявлено, що сорти пшениці озимоїЛевада, Золотоколоса, Ремеслівна, Харус є ціннимджерелом для отримання високоякісного селекцій-ного матеріалу за даними
more » ... у за даними ознаками. 118 soft winter wheat varieties of different geographical origin areanalyzed by grain quality indices. The varieties are divided intogroups depending on grain coloration with the help of phenolic test.The level of manifestation of grain quality indices of winter wheatvarieties according to groups of phenolic test is established. The 5thgroup varieties with better grain quality are selected. It isestablished that winter wheat varieties Levada, Zolotokolosa,Remeslivna, Harus are valuable sources for getting selectingmaterial of high quality.
doi:10.31210/visnyk2012.03.16 fatcat:vb36775nkvfqzfj2j3qyihtwiq