The correlation study of Cun, Guan and Chi position based on wrist pulse characteristics

Nan Li, Jiarui Yu, Huiqiang Hu, Xiaobo Mao, Yuping Zhao, Luqi Huang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3058791 fatcat:ckv7r5u5kfeydaubl4mzsksvvu