Android Cihazlar ile DC Motor Kontrolü DC Motor Control via Anroid Devices

Yalçın Albayrak, Kaan Karamancı, Turan Çakıl, İbrahim Eren Elektrik-Elektronik, Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
unpublished
Özet Bu çalışmada, Android işletim sistemine sahip cihazla-rın(mobil, tablet vb.) bluetooth 2.0 haberleşme teknolojisi özelliği ile DC motorların devir ve yön kontrolü gerçekleş-tirilmiştir. Bu kontrol kablosuz haberleşme olarak yapıl-maktadır. Kablosuz haberleşme RF(Radyo Frekansı) haberleşme yardımıyla da gerçekleştirilebilirdi ancak Android cihazların günümüzde çok yaygın olarak kulla-nılması bu çalışmamıza yön vermiştir. Bluetooth haber-leşmenin dezavantajı ise RF haberleşme kadar uzak
more » ... feleri desteklememesidir. RF haberleşmenin dezavantajı da güvenlik yönünden sıkıntılı olmasıdır. Bunu şöyle açıklayabiliriz; Android cihaz ile sistem arasında bluetooth bağlantısı kurmak için eşleştirme şifresi adını verdiğimiz şifrenin kullanıcı tarafından bilinmesi gerekli-dir. Kullanıcı eğer bu şifreyi bilmez ise sistemi kontrol edemez. RF haberleşmede bu durum sıkıntı oluşturabilir ve sistemi kullanıcıdan başka kişilerde kontrol edebilir. Çalışmalarımız sonucunda Android cihazların bluetooth bağlantısı özelliği ile DC motorun devir ve yön kontrolü başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Abstract In this study, the control of turns and direction of DC motors was performed with the feature of bluetooth 2.0 communication technology in the devices with the Android operating system (e.g. mobiles and tablets). This control is carried out as wireless communication. Wireless communication could have also been performed by means of RF (Radiofrequency) communication; however, the very common use of Android devices today directed this study of ours. The disadvantage of bluetooth communication is its failure to support as far distances as those of RF communication , whereas the disadvantage of RF communica tion is that it is troublesome in terms of security. We can elucidate this in the following way: to make a bluetooth connection between an Android device and the system, the cipher we call "the matching cipher" should be known by the user. If the user does not know this cipher, he/she cannot control the system. In RF communication, this may cause trouble and people other than the user may also control the system. As a result of our studies, the control of turns and direction of the DC motor was successfully performed with the feature of bluetooth connection in Android devices.
fatcat:xqhpoq2ipncxvcmdiuflfxb5je