Matematiikkadiplomit on otettu käyttöön laajalti

Marjatta Näätänen
unpublished
Syyslukukaudella 2017 uusia vastauspyyntöjä tuli 89 paikkakunnalta, lisäksi yksi suomenkielisestä koulusta Ruotsista. Monilta paikkakunnilta haluttiin vastauksia usealle koululle, esimerkiksi Espoosta 28: Vastauspyyntöjen perusteella on mahdotonta arvioida, kuinka moni oppilas tekee nyt diplomitehtäviä, vaik-ka uskoisin, että jokseenkin kaikki diplomeja käyttävät opettajat pyytävät myös vastaukset. Tätä toimintaa on harjoitettu vuosia, eikä ole tiedossa, kuinka moni ai-kaisemmin vastaukset
more » ... min vastaukset saanut jatkaa edelleen diplomien käyttöä. Myös saman koulun opettajat voivat käyttää jonkun heistä pyytämiä vastauksia. Luokalla saattaa olla muutama, joka tarvitsee erityistä älyllistä haas-tetta diplomitehtävistä samaan aikaan, kun opettaja käy läpi kurssia muiden kanssa, tai koko luokka voi tehdä diplomitehtäviä, varsinkin alimmilla luokilla en-nen tasoerojen kasvua. Yllä olevasta listasta näkyy joka tapauksessa, että matematiikkadiplomit ovat levinneet koko maahan oikein hyvin. Eräästä Pohjanmaan kou-lusta kerrottiin, että kahdesti vuodessa on diplomien juhlallinen jakotilaisuus. Diplomisivulle myöhemmin lisätyt laaja-alaiset tehtä-väpaketit sen sijaan eivät ole löytäneet paljoa käyttöä. Koulun projekti saattaa olla esim. jokin retki, otetaan kuvia, käsitellään niitä, ehkä tehdään ryhmässä video, tehdään haastattelukyselyitä, käydään vaikka jossain museossa. Matematiikan osaksi katsotaan sopivan vaik-ka liikenteen seuraamisesta tehty tukkimiehen kirjan-pito. Tällaiseen käytäntöön eivät laaja-alaiset tehtävä-paketit sovellu. Ne on tarkoitettu matematiikan oppi-miseen ja soveltamiseen eri tilanteissa. Jotta laaja-alaisen opetuksen kautta voisi viedä eteen-päin matematiikan oppimista, tulisi huolehtia siitä, et-tä ennen tietojen horisontaalista eheyttämistä, ts. eri oppiaineiden välisten raja-aitojen poistoa, on tehty ver-tikaalinen eheyttäminen, ts. oppiaineen sisäinen tar-vittavan pohjan varmistus. Ennen matematiikan tie-tojen soveltamista olisi tarvittavat matematiikan työ-kalut hallittava.
fatcat:coacc2qy6rhztpykmf6yxtydta