Investigation of music teachers' attitudes toward teaching profession according to their profile propertiesMüzik öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının profil özelliklerine göre incelenmesi

Zeynel Şentürk, Onur Zahal, Cemal Yurga, Engin Gürpınar, Fırat Altun
2016 Journal of human sciences  
The overall objective of this study is determining the relations between profile properties of a music teacher and their attitudes toward the profession. This research was created in the relational model. In the study; main purpose is relation between Music teachers' profiles and attitudes toward profession. So the work bears descriptive nature. Working group of the study consisted who worked on 2014-2015 academic year at Malatya province and district music teachers (n=150). Data collection
more » ... Data collection instruments used in the study; MÖPÖF, ÖMTÖ and to determine the schools they work these teachers from Malatya Directorate of National Education is the database. Female teachers' ÖMTÖ results and love factor were higher than the scores of male teachers'. Statistically significant differences were detected only in love dimension according to the type of high school they graduated toward the profession of teacher. The graduates of the religious school, in their love for their profession according to the general high school teacher was found to be more intense. According to graduated programme; there were significant differences at Total ÖMTE and Love dimension. Music teachers and attitudes of their love towards teaching profession, it was determined that additional work to make a significant difference to the situation. According to most listened music; there were significant differences at Total ÖMTE and Love dimension scores. The teachers listened to classical music; according to the teachers listen to THM, TSM and other musical genres, in a meaningful way, the level of attitude and love towards teaching profession has concluded that higher. ÖzetBu çalışma ile müzik öğretmenlerinin profil özellikleri ile müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde oluşturulmuştur. Araştırmada; müzik öğretmenlerinin profil bu özellikleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki konularında durum tespiti yapıldığından dolayı, çalışma betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Malatya il ve ilçelerinde görev yapan müzik öğretmenleri (n=150) oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; MÖPÖF, ÖMTÖ ve müzik öğretmenleri ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okulların belirlenmesi için kullanılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü veri tabanıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre; kadın öğretmenlerin ÖMTÖ puanlarının ve Sevgi boyutu puanlarının erkek öğretmenlerden yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Lise türüne göre sadece sevgi boyutunda anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. İmam-hatip liselerinden mezun olanların, genel lise mezunu öğretmenlere göre mesleklerine duydukları sevginin daha yoğun olduğu bulunmuştur. Mezun olunan programa göre ÖMTÖ toplam ve Sevgi boyutu puanlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Müzik öğretmenliği programlarından mezun olanların sevgi düzeyinin, GSF, konservatuvar ve diğer programlardan mezun olup müzik öğretmeni olanlara göre anlamlı ve yüksek etki düzeyinde daha düşük olduğu görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin sevgi ve tutum düzeyinin, ek iş yapma durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. En çok dinlenilen müzik türüne göre ÖMTÖ toplam puanlarında ve Sevgi boyutu puanlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Klasik Batı Müziği dinleyenlerin; THM, TSM ve diğer müzik türlerini en çok dinleyenlere göre sevgi düzeyinin; THM ve TSM dinleyenlere göre ise tutum düzeylerinin anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.14687/jhs.v13i3.4024 fatcat:l3armm7shvbkza7tb5snnhheka