STIGMA AND DISCRIMINATION TOWARDS PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS: A QUALITATIVE STUDY, ISTANBUL/TURKEY
HİV/AİDS İLE YAŞAYAN KİŞİLERE YÖNELİK DAMGALAMA VE AYRIMCILIK: NİTEL BİR ARAŞTIRMA, İSTANBUL/TÜRKİYE

Özlem KÖSEOĞLU ÖRNEK, Erdem SEVİM
2022 Uluslararası anadolu sosyal bilimler dergisi  
Amaç: İnsan immün yetmezlik virüsü, dünyadaki en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Ruh ve beden sağlığı ile sosyal yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hastalığın HİV'den AİDS'e ilerlemesinde erken tanı, düzenli muayene, takip ve antiretroviral tedavi önleyicidir. Bununla birlikte, damgalama ve ayrımcılık, HİV ve HİV ile ilgili komplikasyonlarla başa çıkmada başlıca engellerdir. Bu nedenle, ailelerde, sağlık bakım ortamlarında, topluluklarda ve işyerlerinde
more » ... V pozitiflere yönelik damgalama ve ayrımcılık algısını anlamak çok önemlidir.Yöntem: Veri analizi için kuram temelli nitel analiz kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış bir anket ile amaçlı ve kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yöntem ve sonuçları raporlamak için Niteliksel Araştırma Raporlama için Konsolide Kriterler (COREQ) ilkeleri formu kullanılmıştır. Veri analizi için MAXQDA21 nitel programı kullanılmıştır.Bulgular: Araştırma, yaşları 23 ile 66 arasında değişen toplam 20 erkek ve 3 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu homoseksüel erkeklerden oluşmaktadır (%69,5; n:16). Katılımcılardan biri hariç hepsinin cinsel ilişki yoluyla HIV'e yakalandığı görülmüştür. Katılımcıların neredeyse yarısı üniversite mezunudur; %13'ten biraz fazlası (n:3) iş güvencesine sahiptir. Veri analizi sonucunda damgalama ve ayrımcılık, ruhsal sağlık sorunlarını da kapsayan sonuçlar olmak üzere iki tema ve beş kategori ortaya çıkmıştır.Sonuç: Bu çalışmaya katılanların neredeyse tamamının yaşamın her seviyesinde damgalanma ve ayrımcılığa maruz kaldığı görülmüştür. Başa çıkma stratejileri ve HIV/AIDS ile ilgili yorumları farklılık göstermektedir. Damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmanın ruh sağlığı üzerinde önemli etkisi olduğu anlaşılmıştır. Damgalama ve ayrımcılıkla mücadele için halkın katılımını sağlamak, toplumsal farkındalık ve bilincin arttırılması önemli olabilir. Bunun için sosyal medya, okullar, üniversiteler ve resmi ve özel iletişim kaynakları ile işbirliği yapılabilir. Toplum sağlığı açısından önemli bir kronik enfeksiyon hastalığı olan HIV'in özellikle sağlık bölümlerinin eğitim müfredatına dahil edilmesi önerilebilir.
doi:10.47525/ulasbid.1136554 fatcat:lilft5uh3fa2jog2olkpjiy2z4