Σύνθεση διακυλογλυκερολών σε υγρή και στερεά φάση:

Ιωάννης Γεωργίου Στεφανάκης
2010
Επιχειρήθηκε η σύνθεση εναντιομερώς καθαρών διακυλογλυκερολών σε στερεά φάση με παράλληλη διερεύνηση των συνθηκών στην υγρή φάση. Απώτερος στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η σύνθεση μη φυσικών φωσφοϊνοσιτιδίων, καθώς και η μελέτη της βιολογικής τους δράσης. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε το 12-αμινολαουρικό οξύ, αφού μπορεί να καθηλωθεί σε μία ρητίνη μέσω της αμινομάδας. Το επιθυμητό στερεογονικό κέντρο προήλθε από την (S)-1,2-O-ισοπροπυλιδενο γλυκερόλη. Το πιλοτικό σχήμα στην υγρή φάση
more » ... άνει 11 στάδια με συνολική απόδοση 15%. Για τη σύνθεση στη στερεά φάση επιλέχθηκε η αλδεΰδη του Wang, στην οποία η καθήλωση του εστέρα έγινε με αναγωγική αμίνωση.
doi:10.26262/heal.auth.ir.124047 fatcat:6zinh4b4obd7zh4v2nkikgtimi