Witticism and Literary Arts As a Vehicle of Witticism

Hüseyin GÖNEL
2011 Turkish Studies  
ÖZET Divan şiiri söz ve sözün değeri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden divan şairi, sözü en veciz ve en etkili bir şekilde söyleme çabası içinde olmuştur. Sözün değeri, içinde barındırdığı anlam zenginliğinde, çağrışımda, nüktede aranmıştır. Şairlik yeteneği de nükteci, nükteden anlayan, nükte bilen vb. vasıflarla değerlendirilmiştir. Dolayısıyla şair en güzel ve etkileyici ifadeyi bulmak için edebî sanatlara başvurmuştur. Bu yüzden divan şiirinde mana, mazmun ve nükte iç içe geçmiş şekilde
more » ... za çıkmaktadır. Bu yazıda mana ve mazmunun nükte ile ilgisi kısaca ele alındıktan sonra nüktenin aracı olan edebî sanatlar örneklerle değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: nükte, mazmun, edebî sanatlar, divan şiiri WITTICISM AND LITERARY ARTS AS A VEHICLE OF WITTICISM ABSTRACT Divan poetry is based on saying and the importance of saying. That is why, Divan poetry has aimed to produce language in the most effective and metaphorical way. The value of saying has been evaluated according to the meaning hidden in it, association and wit. The artistry and the talent of the poet resulted in his accociation with the adjective witty. Therefore, the poet has consulted literary arts in order to be able to achieve the most eloquent and effective expression. Thus, meaning, witticism and mazmun are closely interwoven in Divan poetry. In this article, literary arts that are used to create witticism have been studied following the evaluation of meaning and mazmun in relation to witticism. Giriş Edebî türler içinde dil, en rafine Ģekliyle Ģiirde karĢımıza çıkar. ġiirde, anlatılmak istenen, çeĢitli imge ve sembollerle örgülenir. Ġnceden inceye düĢülmüĢ ve Ģiire yerleĢtirilmiĢ her kelime Ģairin hesap ettiği veya etmediği birçok çağrıĢımı içinde barındırır. Maksadı en güzel anlatan Ģiir ölümsüzlüğe kavuĢur.
doi:10.7827/turkishstudies.2647 fatcat:cgynlbc3jjgqppxkzsym2zyrwi