‫روان‬ ‫فصلنامه‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫شناسی‬ ‫ثنایی‬ Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals ‫خواندن‬ ‫هدفمند‬ ‫مداخله‬ ‫اثربخشی‬ ‫مبتنی‬ ‫بر‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫مداخله‬ ‫دانش‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫یادگیری‬ ‫ناتوانی‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫فرامرزی‬ ‫ساالر‬ 1 ‫محمدزاده‬ ‫عادل‬ ، ‫چکیده‬

2017 unpublished
‫دور‬ ‫ه‬ ‫شماره‬ ،‫هفتم‬ 7 2 ، ‫پاییز‬ 69 ‫ص‬ ، 58 1 ‫تا‬ 85 2
fatcat:6gfbxc6s5rco3p3bs26p2jhkhm