Hygienic Study on Packaging and Vessel Made of Synthetic Resin (III)

Yoshiya HORIGUCHI, Hisayo SHIMIZU, Shiyuji SATOH, Kunitarou KOGI, Chieko MIYAHARA, Michiko KISHI, Takayuki TANI, Yutaka WADA, Takeo TAKAHASHI
1974 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.15.440 fatcat:6i4gnyx6jfacxjqecepipghoti