Electromagnetic manifestation of the lithosphere in the ULF-VLF range

V. N. Uvarov
2012 Geofizicheskiy Zhurnal  
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116720 fatcat:suwvghtm65buha7tacsakptzfq