СИМВОЛ У ФОРМОУТВОРЕННІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Admink Admink
2020 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО)  
Звернено увагу на потребу дослідження символіки товарних знаків, зокрема ролі символів у їх формоутворенні. Наголошено, що символізація сприяє вираженню художнього образу і досягненню функціональності знаку. Вказано, що у результаті композиційної і художньо-образної взаємодії стилістики та символіки формується візуальна виразність, гармонійність товарного знаку, його якісні характеристики.Акцентовано на значенні композиції товарного знаку, вказано її категорії: художній образ, тектоніка і
more » ... , тектоніка і композиційна структура. Звернено увагу на опозиційний характер ознак символіки і стилістики товарних знаків. Вивчення складових гармонійності товарних знаків дає змогу визначити особливості їх образно-символічного змісту і виявити сучасні стилістичні тенденції формування візуального середовища.Ключові слова: символ, товарний знак, стиль, символіка, стилістика. The article draws attention to the need to investigate the issue of trademark symbolism, in particular the role of symbols in their formation. It is emphasized that symbolization promotes expression of artistic image and achievement of functionality of a sign. It is stated that as a result of compositional and artistic-figurative interaction of stylistics and symbolism, visual expressiveness, harmony of a trademark, its qualitative characteristics are formed. Emphasis is placed on the meaning of the trademark composition, its categories are specified: artistic image, tectonics and compositional structure. Attention is drawn to the oppositional nature of trademark symbols and stylistics. It is concluded that the study of the components of the harmony of trademarks makes it possible to determine the features of their figurative-symbolic content and to identify the modern stylistic tendencies of the formation of the visual environment.Key words: symbol, trademark, style, symbolism, stylistics.
doi:10.35619/ucpm.vi32.269 fatcat:uqcu45nsonaevnq4rqawz3h3oy