Αποτίμηση και ανασχεδιασμός φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου αδελφών Δάκου στη Δράμα

Ελίνα Ταμάζι Ποπωβίδου
2020
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της δομοστατικής επάρκειας διατηρητέου κτιρίου και ο ανασχεδιασμός του φέροντα οργανισμού του ώστε να υλοποιηθεί η νέα προταθείσα από την μελέτη αποκατάστασης χρήση. Η εργασία οργανώνεται σε δύο μέρη. Στο Α' μέρος παρατίθεται η
more » ... της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στο Β' μέρος περιγράφονται οι προτάσεις ενίσχυσης. Το κτίριο μελέτης είναι ένα τριώροφο κτίριο η κατασκευή του οποίου τοποθετείται περί το 1925 και βρίσκεται στην πόλη της Δράμας. Από την επί τόπου έρευνα προέκυψε ότι ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από φέρουσα λιθοδομή στην περίμετρο του ισογείου και του Α' ορόφου και πλινθοδομή στην περίμετρο και το εσωτερικό του Β' ορόφου. Επιπλέον δοκοί και στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στο χώρο στο επίπεδο του ισόγειου και στον Α΄ όροφο. Ως ιδιαίτερο στοιχείο του φέροντα οργανισμού αναφέρεται η σχέση του κτιρίου με το βυζαντινό τείχος της πόλης, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και τοίχο της κατασκευής. Το δάπεδο του Α΄ ορόφου συντίθεται από ξύλινο πάτωμα σε αντίθεση με αυτό του Β΄ ορόφου που αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Στην στέψη του Β΄ ορόφου διαμορφώνεται ξύλινη στέγη που εδράζεται επί της τοιχοποιίας του Β' ορόφου. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από την επί τόπου έρευνα και τις εργαστηριακές αναλύσεις αξιοποιήθηκαν στην διαμόρφωση ενός αξιόπιστου υπολογιστικού προσομοιώματος της κατασκευής με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων Εtabs 9.7.0. Το κτίριο υποβλήθηκε σε Δυναμική Φασματική ανάλυση, ενώ συμπληρωματικά πραγματοποιήθηκε και Ισοδύναμη Στατική για τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων την πρώτης. Θεωρήθηκε υψηλή στάθμη αξιοπιστίας των γεωμετρικών δεδομένων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Το γεγονός αυτό επιτρέπει ο συνδυασμός των φορτίων βαρύτητας να ληφθεί 1,20G+1,50Q, κατάτι ελαφρύτερος από ότι στο σχεδιασ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.287043 fatcat:wvva6hl5hnaznbdpcnmc7jebsy