The effect of informing women referring to health centers on their attitudes about HPV vaccine
Sağlık kuruluşlarına başvuran kadınların rahim ağzı kanseri aşısı ile ilgili bilgilenmelerinin tutumları üzerine etkisi

Ediz Yıldırım
2011 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi  
Araflt›rma 153 Ö nlenebilir bir sa¤l›k sorunu olan serviks kanseri dünyada kad›nlarda en s›k görülen ikinci kanser türüdür ve kad›n hayat›na yönelik tehditlerin en önemlilerinden biridir. Olgular›n %80'inden fazlas› geliflen ülkelerdedir; 2020'de bu oran›n %90'a ulaflmas› beklenmektedir. [1] 2005 y›l›nda dünyada 260,000 kad›n bu hastal›ktan ölmüfl, bu ölümlerin yaklafl›k %95'i geliflen ülkelerde gerçekleflmifltir. [2] Hastalarda beklenen 5 y›l sa¤kalma oran› geliflmifl ülkelerde %66,
more » ... rde %66, geliflmekte olanlarda ise %50'nin alt›ndad›r. [1] Türkiye'de 2005'teki bir çal›flmaya göre kad›nlarda en s›k görülen ilk 10 kanser aras›nda endometrium kanseri 9. (%5.38), serviks kanse-Sa¤l›k kurulufllar›na baflvuran kad›nlar›n rahim a¤z› kanseri afl›s› ile ilgili bilgilenmelerinin tutumlar› üzerine etkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):153-158 Araflt›rma | Research Article Özet Amaç: Serviks kanseri dünyada ve ülkemizde önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu kanserin en önemli nedeni HPV virüsüne karfl› gelifltirilen afl›y› T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› da önermektedir. Ailelerin bilgilendirilmesi ile afl› kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› öngörülmektedir. Çal›fl-mam›z›n amac›, HPV afl›s› ile ilgili bilgi art›fl›n›n, kad›nlarda afl›n›n kabulü ile ilgili tutumu de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤ini araflt›rmaktad›r. Yöntem: 468 kad›na, HPV ve serviks kanseri ile ilgili bir bilgilendirme formu okutulmadan önce ve okutulduktan sonra bilgi ve tu-tumlar›n› de¤erlendiren bir soru formu uyguland›. Demografik veriler, hastalar›n önceki bilgileri ile bilgilendirme sonras› tutum de-¤iflikli¤ini ölçen sorular ki-kare ba¤›ms›zl›k testi ile karfl›laflt›r›ld›. Bulgular: Bilgilendirme öncesi ortalama do¤ru yan›t oran› %49.72 iken; bilgilendirme sonras›nda %72.44'e yükseldi. Bilgilendirme öncesi ve sonras› afl› yapt›rma ile ilgili tutumlar aras›ndaki fark anlaml› idi. E¤itim durumu ve smear testi yapt›rma s›kl›¤› ile bilgilendirme öncesi bilgi düzeyi aras›nda istatistiksel olarak an-laml› bir iliflki gözlendi. Eflinin izin vermesi, afl›n›n aile hekimince hastaya önerilmesi, afl› ücretini devletin ödemesi afl›n›n kabul edi-lirli¤ini art›rmaktad›r. Sonuç: Kad›n ve erkeklerin do¤ru bilgilendirilmelerinin yan› s›ra afl› ücretinin ulafl›labilir olmas›n›n HPV afl›s›n›n kabul edilmesinde önemli rol oynayaca¤› gözlenmifltir. Anahtar sözcükler: HPV afl›s›, serviks kanseri, birincil koruma. Summary Objective: Cervical cancer is a major health problem. A vaccine has been developed against HPV which is the most important etiological factor for cervical cancer and is endorsed by the Ministry of Health in our country. Informing families is predicted to increase the usage of the vaccine. In our study, we investigated whether giving information to women about the HPV vaccine increased acceptance of the vaccine. Methods: A questionnaire measuring the attitudes and knowledge regarding HPV and cervical cancer was applied to 468 female participants. Then they were given an educational document and then a second questionnaire was administered to measure attitudes. Chi square test of independence was used for analysis. Results: The average correct answer ratios before and after the information was 49.72% and 72.44% respectively. Attitudes regarding vaccine were significantly different before and after information. Educational status and smear test frequency was significantly correlated with the level of knowledge prior to information. Acceptability of the vaccine is increased with husband's allowance, physician's recommendation and the health insurance coverage. Conclusions: Informing women and men in the right manner as well as affordable fee for the vaccine will play an important role in the acceptance of HPV vaccine.
doi:10.2399/tahd.11.153 fatcat:vjknikhgjrfl5j26ircqmymgqm