MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF UKRAINE GAS TRANSPORTATION SYSTEM
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. І. Milovanov, Odesa National Academy of Food Technologies, О. L. Kleban, Odesa National Academy of Food Technologies
2017 Key title Zbìrnik naukovih pracʹ Odesʹkoï deržavnoï akademìï tehnìčnogo regulûvannâ ta âkostì  
Одеська державна академія технічного регулювання та якості Збірник наукових праць ОДАТРЯ № 1(10) 2017 99 УДК 632.564 В. І. Мілованов, д.т.н., О. Л. Клебан Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В теперішній важкий економічний час для України як ніколи є актуальною тематика знаходження перспективних напрямків підвищення якості та ефективності компресорних станцій. Оскільки саме компресорна
more » ... аме компресорна техніка займає значну долю енергетичного обладнання країни, то і напрямки підвищення її ефективності відкривають перспективи більш раціонального використання енергії. Ключові слова: енергетика, якість, газова турбіна, компресор, компресорна станція. Надійшла до редакції 16.05.2017 Рецензент: д.т.н., проф., Дорошенко О. В., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса. В. И. Милованов, д.т.н., А. Л. Клебан ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В настоящее тяжелое для Украины экономическое время, как никогда, актуальна тематика нахождения перспективных направлений повышения качества и эффективности компрессорных станций. Поскольку именно компрессорная техника занимает значительную долю энергетического оборудования страны, то и направления повышения ее эффективности открывают перспективы более рационального использования энергии. Ключевые слова: энергетика, качество, газовая турбина, компрессор, компрессорная станция. V. Milovanov, DSc, O. Kleban MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF UKRAINE GAS TRANSPORTATION SYSTEM In the current difficult economic time for Ukraine one of the relevant subjects are perspective directions of improving the quality and efficiency of compressor stations. Since compressor stations takes a significant share of the country's power equipment, the directions for increasing its efficiency offers the prospect of a more rational using of the energy.
doi:10.32684/2412-5288-2017-1-10-99-103 fatcat:vyis7po5knbxjcwugny7vocn7i