Massakulttuurista ja ääniteteollisuudesta massakulttuurina: funktionaalisia lähtökohtia

Heikki Hellman
1979 Media & viestintä  
I Massakulttuurista v11me vuosina Suomessa käyty keskustelu on ollut sävyltään moralisoivaa ja -mikä pahinta -luonteeltaan pinnallista. "Massakulttuuri .. , "massavi i hde" ja "joukkoviihde" ovat olleet termejä, joita kenen tahansa on ollut lupa liittää milloin mihinkin yhteyteen. Yleisimmin termeille on annettu negatiivinen arvoväritys. ffiUtta termien takana olevien käsitteiden ja todellisuuden prosessien pohdinta on jäänyt sikseen. Tavoite massakulttuurin analyys i s s a e i ku it en k aan s
more » ... a i s i o ll a (ainakaan ensisijaisesti) moralisciva. Tärkeämpää on ymmärtää massakulttuurin funktio ja perustaa kritiikki massakulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen haltuunot~ toon. Näin voitaisiin vähitellen edetä massakulttuurin moralisoivasta kritiikistä sen funktionaaliseen kritiikkiin. Tässä artikkelissa hahmotetaän lähtökohtia tällaiselle mielestäni hedelmällisemmälle tarkastelutavalle. Massakulttuurin funktionaalinen kritiikki merkitsee sitä, että massakulttuuri pyritään näkemään yhteiskunnallisen perustansa kautta. Tämä lähestymistapa luonnehtii enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti kaikkia vakavasti otettavia (massa)kulttuuriteorioita. Niissä 'massakulttuuriksi' nimetty ilmiö on poikkeuksetta liitetty k~pitalismin kehkeytymiseen ja sen a1kaansaamiin muutoksiin yhteis~un nan kulttuurisessa prosessissa.
doaj:d9edc619c140460cb4dad4ba8bc7f63c fatcat:yrauoteb6zebjadt4jrjrmmvem