Tarihsel Süreçte Yaşanan Pandemilerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Armağan TÜRK, Berna AK BİNGÜL, Rengin AK
2020 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Ö Z Salgınlar tarihin her döneminde toplumsal etki yaratmıştır. Yakın bir tarihe kadar salgınların neden kaynaklandığı konusundaki bilgi eksikliği salgınların toplum üzerindeki etkisini arttırmış ve bunun sonucu olarak çıktığı bölgelerde yaygınlık göstererek kitlesel ölümlere yol açmıştır. Ölüm ve hastalıkların yanı sıra, salgınlar insanların sosyal yaşantılarını, tüketim alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve ekonomik faaliyetlerini de etkilemiştir. Salgınların etkisinin bu kadar büyük
more » ... ki temel neden ise, salgının ne zaman çıkacağı ne kadar yayılacağı ve ne kadar süreceği konusunda yaşanan belirsizliktir. Küreselleşme olgusu ve yarattığı ticari entegrasyon sonucu ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, ticari ve ticari olmayan seyahatlerin artması salgınların ortaya çıktıkları yerden hızlı bir şekilde dünya geneline yayılmasına neden olmuştur. Salgınların sosyal yaşantı üzerindeki olumsuz etkileri olmakla birlikte daha çok ekonomik kayıplarından dolayı ekonomik etkileri üzerinde durulmuştur. Ticari entegrasyon sonucunda ülkelerin ekonomik kayıpları ticari ilişkilerden dolayı diğer ülkeleri de etkilemektedir. Ekonomik kayıpların artması sosyal yaşantının ekonomik nedenlerden dolayı da değişmesine yol açmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda salgınların genelde ülkelerin ekonomik gücünü zayıflatarak kriz ortamı yarattığı görülmektedir. Salgınların ülkelerin ve küresel ekonomi üzerindeki doğrudan etkileri yanında dolaylı etkileri de oldukça önemlidir. Salgınların ekonomiler üzerindeki doğrudan etkilerinin hesaplanması daha kolay iken dolaylı etkilerinin tam olarak hesaplanması mümkün olmamaktadır. Ayrıca doğrudan etkiler salgın süresince görülürken dolaylı etkiler daha uzun bir döneme yayılabilmektedir. Bu çalışmada, tarihsel süreç içerisinde ülkeleri derinden etkileyen küresel salgınlar ele alınmıştır. Bu kapsamda salgınların ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları üzerindeki değişim ve etkileri değerlendirilmiş ve olası salgınlara karşı öngörüde bulunulması amaçlanmıştır. A B S T R A C T Epidemics have had a social impact in every period of history. Until recently, the lack of information about the cause of epidemics has increased the impact of epidemics on society and has caused widespread deaths in the regions where it originated. In addition to death and illness, epidemics have also affected people's social lives, consumption habits, lifestyles, and economic activities. The main reason why the epidemics have profound impacts is the uncertainty about when the epidemic will take place, how much it will spread, and how long it will continue. As a result of the globalization phenomenon and the commercial integration it created, the development of commercial relations between countries and the increase of commercial and non-commercial travels caused the epidemics to spread rapidly worldwide. Although epidemics have negative effects on social life, their economic effects are mostly emphasized due to their economic losses. Economic losses of countries as a result of commercial integration also affect other countries due to commercial relations. The increase in economic losses caused the social life to change due to economic reasons. In the studies in the literature, it is seen that epidemics generally create a crisis by weakening the economic power of countries. Besides the direct effects of epidemics on countries and the global economy, indirect effects of them are also crucial. While it is easier to calculate the direct effects of epidemics on economies, it is not possible to calculate the indirect effects exactly. In addition, while direct effects are seen during the epidemic, indirect effects can be spread over a longer period. In this study, global epidemics that have affected countries deeply in the historical process are discussed. In this context, the changes and effects of epidemics on the economic and social structures of the countries were evaluated and it was aimed to predict possible epidemics.
doi:10.21547/jss.766717 fatcat:bk7fme7qjzeh3gwfgjzbxbnhb4