Meme kanserinde Kv 1.3 ve Kv 10.1 voltaj bağımlı potasyum kanallarının inhibisyonunun oksidatif stres üzerindeki rolü

Didem Turgut Coşan, Çağrı Öner, Ahu Soyocak, Evrim Metcalfe, Mustafa Djamgoz
2017 Dicle Medical Journal  
Özet Amaç: Reaktif oksijen türevleri oksidatif stres, iyonize radyasyon maruziyeti, iskemi-reperfüzyon hasarı ve kanseri içeren fizyolojik ve patolojik durumlarda artmaktadır. Çalışmamızda meme kanser hücrelerinin farklılaşmasında ve çoğalmasında etkili olduğu düşünülen voltaj kapılı potasyum kanallarının inhibisyonunun etkilerini gözlemek amaçlandı. Yöntemler: Farklı karakterlerdeki meme kanseri hücrelerine bu potasyum kanallarına özgü siRNA'ların transfeksiyon işlemi yapıldı. İnkübasyon
more » ... ında hücre lizatları hazırlanarak antioksidan ve oksidan seviyeleri belirlendi. Elde edilen verilerle oksidatif stres hesaplandı. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak yapıldı. Normal dağılım gösteren değişkenlerin gruplar arasındaki karşılaştırmaları tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Çoklu karşılaştırmalar ise Tukey HSD testi ile gerçekleştirildi. Bulgular: Kanal inhibisyonu ile invaziv olmayan karakterdeki MCF-7 hücrelerinin oksidatif stres seviyesinde düşüş olduğu gözlendi. İnvaziv karakterdeki MDA-MB-231 hücrelerinde ise Kv 1.3 siRNA transfekte edilen grupta oksidatif stres seviyesinde düşüş belirlenirken, Kv 10.1 siRNA transfekte edilen grupta artış belirlendi. Sonuç: Voltaj kapılı potasyum iyon kanallarının inhibisyonunun kanser hücrelerinde oksidatif stres oluşturabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmamızdaki en önemli bulgu kanser hücrelerinde voltaj bağımlı potasyum kanallarının oksidatif stres üzerinde etki yapabileceği ve bunun hücrelerin metastatik karakteri ve iyon kanalı türü ile bağlantılı olmasıdır.
doi:10.5798/dicletip.298591 fatcat:6mvssfrsijcvnfisemgaed2kja