Дмитрий Фурман, Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. Издателъство "Весъ Мир"

Łukasz Donaj
2010 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Wci¹¿ jednak rzadko w ksiêgarniach goszcz¹ pozycje, które przedstawia³yby rozwa¿ania kogooe (szczególnie badaczy tego problemu) zza naszej wschodniej granicy. By do nich dotrzeae najlepiej wybraae siê tam osobioecie -przejrzeae ksiêgarnie, biblioteki, liczyae na kole¿eñsk¹ przys³ugê innych lub szukaae -jeoeli takie s¹ -ich wersji internetowych. Polskie wydawnictwa nadal jeszcze nieczêsto siêgaj¹ np. po ksi¹¿ki rosyjskie, bia³oruskie, ukraiñskie itd., by po dokonaniu przek³adu zaprezentowaae je
more » ... olskiemu czytelnikowi. Autorem recenzowanej publikacji jest urodzony w 1943 roku Äìèòðèé Åôè-ìîâè÷ Ôóðìàí (dalej: D. J. Furman), rosyjski historyk i politolog, doktor nauk historycznych, profesor, g³ówny naukowy wspó³pracownik Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk. W ksi¹¿ce poddano analizie proces powstawania, rozwoju i aktualnego stanu systemu politycznego Rosji. Autor charakteryzuje ów system w zestawieniu z innymi systemami politycznymi oewiata, zw³aszcza pañstw Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw i systemem radzieckim. Praca sk³ada siê ze wstêpu oraz czêoeci zasadniczej, podzielonej na piêae rozdzia³ów opisuj¹cych: 1) powstawanie systemu; 2) jego rozwój; 3) charakterystykê rozwiniêtego systemu; 4) narastanie sprzecznooeci w systemie i jego drogê do "ostatniego kryzysu"; 5) mo¿liwe kierunki rozwoju tego kryzysu (jest to zarazem rozdzia³ podsumo-wuj¹cy -na kszta³t zakoñczenia). D. J. Furman pisze, ¿e 18 lat od upadku ZSRR i systemu komunistycznego to bardzo d³ugi czas, w którym wszystkie pañstwa, które rzeczywioecie chcia³y przejoeae do demokracji, zdo³a³y tego dokonaae. Autor przywo³uje s³owa Samuela Huntingtona, który napisa³, ¿e demokracja to system oparty na wspólnych "regu-³ach gry", w ramach którego, zgodnie z wolnym wyborem wyborców, nastêpuje naprzemiennie rotacja zwyciêzców i przegranych. Jednak taki "obrót" staje siê norm¹ dla spo³eczeñstwa dopiero po dwóch lub trzech turach. Rosyjski politolog konstatuje, ¿e jeoeli przyj¹ae punkt widzenia S. Huntingtona (co do którego nie ma w¹tpliwooeci), to uznaae nale¿y, ¿e wiêkszooeae krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego przez prawie dwie dekady nie zrobi³a jeszcze nawet pierwszego, decyduj¹cego kroku w tym kierunku. Jeoeli pomin¹ae kraje ba³tyckie, to na przestrzeni poradzieckiej od 1991 roku by³o tylko piêae przypadków pokojowego przekazania w³adzy w rêce opozycji. S¹ to: trzy -w bardzo szczególny sposób dokonuj¹ce siê 224 Recenzje SP 3 '10 Recenzje SP 3 '10
doi:10.14746/ssp.2010.3.12 fatcat:ff74l3kqojgfnc6pfjo2ovqzna