Да/не питања и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступ

Марко М. Јанићијевић
2017 Српски језик студије српске и словенске  
Оригинални научни рад Државни универзитет у Новом Пазару Примљен: 21. 08. 2016. Департман за филолошке науке Прихваћен: 15. 12. 2016. ДА/НЕ ПИТАЊА И ИЗБОРНА ПИТАЊА У ФУНКЦИЈИ ПАРЦИЈАЛНИХ (ПОСЕБНИХ): ПРАГМАЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП Циљ рада је преиспитивање односа између неких типова питања са да/не одговорима, односно изборних (дисјунктивних) питања, и ситуационог опсега (тоталног/парцијалног) који обухвата тражена (непозната) информација у њима. Теоријско-методолошки оквир спроведене анализе чине
more » ... нгвистичка прагматика, нарочито анализа информационе структуре, и синтаксичка семантика, аграђу знатандео Колекције "Одговори", едиције интервјуа биографске оријентације са истакнутим културним посленицима. Утврђују сетипови да/не питањаза које се показује да, према ситуационом опсегу на који се односе, типично функционишу као парцијална (посебна) питања. За изборна питања се такође показује да типично испољавају карактер парцијалних (посебних), а у неким случајевиматоталних (општих). Отуда се, у случајевима парцијалних (посебних) да/не и изборних питања, може говорити о њиховој(међусобној и) граматичкој синонимији са тзв. заменичкимпитањима. Кључне речи: да/не питања, изборна (алтернативна) питања, парцијална (посебна) питања, прагматика, информациона структура, фокус, пресупозиција, индиректан исказ. * trupko@outlook.com
doi:10.18485/sj.2017.22.1.34 fatcat:r6zk5s2tvfdgberevihnxv32de