Świat roślin w leksyce gwarowej na pograniczu polsko-białoruskim (na materiale "Słownika gwary bielsko-podlaszskiej")

Michał Mordań
2020 Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej  
The World of Plants in the Dialectal Lexis of the Polish- Belarusian Borderland: An Analysis of A Dictionary of the Local Dialect of the Bielsk Podlaski Region (Słownik gwary bielsko-podlaszskiej)This article presents a lexical analysis of vocabulary related to plants used in the Polish-Belarusian borderland. Source material comes from A Dictionary of the Local Dialect of the Bielsk Podlaski Region (Słownik gwary bielsko-podlaszskiej / Slovnik hovu͡оrki b'el'sko-pudl'ashskuĭ) by Mikołaj
more » ... by Mikołaj Wróblewski. The method of semantic fields applied in the study made it possible to identify the following groups: (1) trees and shrubs (јалу͡овец', кл'у́ква, лішчы́на); (2) grasses, herbs and flowering plants, vines (гурчы́ц'а, кон'ушы́на, піры͡еј, хву͡ошчка); (3) fruits and vegetables (а́γрест, ры͡епа, сала́та, цібу́л'а, чорні́ц'а); (4) cereals (јачмі͡ен', кукуру́за, ове́с); (5) mushrooms (дро́пл'а, мухомо́ра, сіроjі͡ежка); (6) parts of plants (гу͡ол'ка, корене́ц', стебло́); (7) habitats and plant communities (бере́зінка, джу́нгліја, пере́лісок); (8) other nouns (омела́, по́росл', садзо́нка); (9) features, properties (вул'хо́вы, доздры͡елы, оры͡еховы, прысо́хлы); (10) processes, activities (вкорені́тіс'е, вы́цвісті, зопры͡еті, позел'ені͡еті).Świat roślin w leksyce gwarowej na pograniczu polsko-białoruskim (na materiale Słownika gwary bielsko-podlaszskiej) W artykule dokonano charakterystyki słownictwa z pogranicza polsko-białoruskiego, dotyczącego świata roślin. Materiał źródłowy zaczerpnięto ze Słownika gwary bielsko-podlaszskiej (Словніка гову͡оркі б'ел'ско-пудл'ашскуј) Mikołaja Wróblewskiego. Przy opisie posłużono się metodą pól semantycznych, która pozwoliła na wyodrębnienie następujących grup: 1. drzewa i krzewy (јалу͡овец', кл'у́ква, лішчы́на); 2. trawy, rośliny zielne i kwiatowe, pnącza (гурчы́ц'а, кон'ушы́на, піры͡еј, хву͡ошчка); 3. owoce i warzywa (а́γрест, ры͡епа, сала́та, цібу́л'а, чорні́ц'а); 4. zboża (јачмі͡ен', кукуру́за, ове́с); 5. grzyby (дро́пл'а, мухомо́ра, сіроjі͡ежка); 6. części roślin (гу͡ол'ка, корене́ц', стебло́); 7. miejsca, zbiorowości (бере́зінка, джу́нгліја, пере́лісок); 8. inne nazwy rzeczownikowe (омела́, по́росл', садзо́нка); 9. cechy, właściwości (вул'хо́вы, доздры͡елы, оры͡еховы, прысо́хлы); 10. procesy, czynności (вкорені́тіс'е, вы́цвісті, зопры͡еті, позел'ені͡еті).
doi:10.11649/sfps.1996 fatcat:to4dzfofa5gbpntfu2ztrbt6k4