KUR'ÂN'DA HASET KAVRAMI

MEHMET EMİN YURT
2018 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
Öz Yüce Allah'ın imtihan maksadıyla, kullarına bahşettiği nimetlerin, ikram ve ihsanların yok olmasını arzu etmek şeklinde tezahür eden "haset" duygusu, tehlikeli ve son derece zararlı manevî bir hastalıktır. Bu duygu, sadece kalpte beslendiği sürece, onu besleyeni adeta harap eden ve onun sevaplarını yakıp yok eden bir ateş gibidir. Açığa vurulup fiiliyata döküldüğünde ise, ferdi ve içtimai ölçekte pek çok münakaşa, çekişme ve çatışmanın besleyici ana faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
more » ... ygunun kaynağını ve sebeplerini bilmek, onu tedavi etmek için son derece önem arz etmektedir. Hasedin muhtemel zararlarının bertaraf edilmesi, ferdi ve içtimai sahada meydana gelen pek çok problemin çözümüne de ciddi katkı sağlayacaktır. Bu maksatla haset kavramı üzerinde çalışma yapmak faydalı olacaktır. Çalışmamızda öncelikle haset kavramının lügat ve terim manalarını açıkladıktan sonra, söz konusu kavramla karıştırılabilen gıpta, temennî, gayret (kıskançlık) ve münâfese gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca hasedin kaynağı, sebepleri, mertebeleri, zararları ve hasetçinin zararından korunma yolları gibi haset kavramıyla alakalı temel konular ele alıp incelenecektir. Abstract The feelings of "envy" which means to want to disappear the blessings that Allah Almighty has given to people for the purpose of examination is very dangerous and extremely harmful spiritual disease. This feeling is just like a fire that almost destroys the person who feeds him and consumes his reward as long as it is fed to the heart. When this feeling is shown and actually applied, it stands out as the main nurturing reason for the many disputes, rivalries and conflicts at the individual and social scale. Knowing the source and reason of this feeling is of the utmost importance in treating it. The elimination of the possible damage of the feelings of envy will contribute to the solution of many problems that take place at the individual and social scale. For this purpose, we have think it would be useful to work on the concept of envy. In our work, we will examine the concept of envy dictionary and terminology, then we will emphasize concepts such as "desire (gıbta), covet, aspire and jealousy" that are related to it and sometimes mixed with it. We will also examine the basic issues related to the concept of envy, its origin, causes and damages, and the ways of protecting from the harm of envious.
doi:10.26791/sarkiat.399931 fatcat:uf55gtwmvbabxcrn4qtq6arkqa