KSZTAŁTOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW W ASPEKCIE OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA SHAPING THE ELEVATIONS OF BUILDINGS IN THE ASPECT OF LIMITED HEAT LOSSES

Bogdan Siedlecki
unpublished
S t r e s z c z e n i e Współczesny przemysł materiałów budowlanych, bazując na najnowszych osiągnięciach techniki i tech-nologii, pozwala na osiąganie efektów, które jeszcze kilka lat wstecz uznano by za futurystyczne. Stoso-wane obecnie technologie przy realizacji okładzin zewnętrznych obiektów budownictwa ogólnego czy też termomodernizacji obiektów mieszkalnych pozwalają na znaczną swobodę tworzenia ich formy, koloru i struktury. Wykorzystanie w przegrodach zewnętrznych struktur
more » ... ruktur wentylowanych oraz okładzin montowa-nych do konstrukcji pośrednich pozwala na uzyskanie optymalnej przegrody w aspekcie zagadnień ciepl-no-wilgotnościowych. Słowa kluczowe: budownictwo, technologia, elewacja A b s t r a c t The present industry of builder's materials basing himself on latest successes of the technique and the technology, lets on attaining of effects which still several years backwards one would acknowledge too futuristic. Practical at present technologies at the realization of facings of external objects of the general building or else the thermal modernization of habitable objects let on the considerable freedom of the creation of their form, colors and the structure. The utilization in barriers of external structures ventilated and facings assembled to indirect constructions lets on the obtainment of the optimum-barrier in the aspect of problems thermally-of moisture.
fatcat:67lsoydypncdpd4lz5blp3rfi4