A Syntax-augmented and Headline-aware Neural Text Summarization Method

Jingwei Cheng, Fu Zhang, Xuyang Guo
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3042886 fatcat:igo7c7jsufaz7koaxrekjw433m