The search for neutrino bursts from supernovae at the Baksan Underground Scintillation Telescope; 36 years of exposure

Valeriy Petkov, M.M. Kochkarov, M.M. Boliev, I.M. Dzaparova, A.N. Kurenya, Yu.F. Novoseltsev, R.V. Novoseltseva, P.S. Striganov, V.I. Volchenko, G.V. Volchenko, A.F. Yanin
2017 Proceedings of 35th International Cosmic Ray Conference — PoS(ICRC2017)   unpublished
doi:10.22323/1.301.0960 fatcat:lrw6dspxbvgahip5u5scccpjhi