Lise Öğretmenlerinin Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine Yönelik Görüşleri Ve Derslerine Yansıtma Yeterlikleri: Kırşehir İli Örneği

Mustafa Yağci, Yrd Doç, Ahi Evran, Üniversitesi Bilgisayar, Öğretim Teknolojileri, Eğitimi Bölümü
2016 International Journal Of Eurasia Social Sciences   unpublished
ÖZ Hızla gelişen teknoloji hayatımızın her alanını etkilemektedir. Teknolojinin ilerlemesi özellikle eğitimin daha ileriye taşınmasına zemin hazırlamaktadır. Bu konuda yapılan en önemli adım ise "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)" Projesi'dir. Bu proje kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin etkileşimli birlikteliği öğrencilerin daha kaliteli eğitim ortamlarında kendilerini geliştirmelerini hedeflemiştir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin FATİH
more » ... kapsamında kullanılan araçların kullanımı konusunda yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin, FATİH Projesinin uygulanma düzeyine dair görüşlerini ve derslerine yansıtma düzeylerini belirlemektir. Araştırma Kırşehir ili merkez ilçesinde 10 farklı lisede görev yapan 240 lise öğretmeni ile sınırlıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin FATİH Projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri orta düzeydedir. Ayrıca öğretmenlerin FATİH Projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri, ölçeğin e-içerik kullanımı ve kurum yeterliği boyutlarında cinsiyete göre, e-içerik kullanımı, öz-yeterlik ve proje getirileri ile kurum yeterliği boyutunda ise yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fatih projesi, teknoloji entegrasyonu, öğretmen yeterlikleri, bilişim teknolojilerinin kullanımı, fatih projesi sürdürülebilirliği. ABSTRACT The rapid developing technology affects every field of our life. The development of the technology forms a basis for carrying the education to the forward. The most important step in this matter is "Movement of Increasing Opportunity and Developing Technology (FATİH)" Project. Within the scope of this project, the interactive association of the teachers and students aims the students to develop themselves in more qualified education environment. For actualization of the aim, the teacher must have the sufficient knowledge for the usage of the tools used within the scope of FATIH project. The purpose of this study is to determine the opinions of the teacher related with the implementation level of FATIH project and reflection competence in their courses. The research is limited with 240 high school teachers working in 10 different high school in central district of Kırşehir province. According to the results of the research, the opinions of the teachers related with the implementation level of FATIH Project, are in medium level. Besides, the opinions of teachers related with the implementation level of FATIH Project, show statistically significant difference according to the e-content usage of the scale and gender in
fatcat:lnje3n66gvc75itfc64fy7y6di