Zubereraren herskariak : azterketa akustikoa

Iñaki Gaminde, José Ignacio Hualde, Jasone Salaberria
2002 Lapurdum  
Z u b e r e r a r e n h e r s k a r i a k : a z t e r k e t a a k u s t i k o a
doi:10.4000/lapurdum.1000 fatcat:f54r5dctwjexljqqbersi473tu