Coupled magnetogasdynamics—radiative transfer parallel computing using unstructured meshes* [chapter]

V.A. Gasilov, S.V. D'yachenko, O.G. Olkhovskaya, O.V. Diyankov, S.V. Kotegov, V.Yu. Pravilnikov
2006 Parallel Computational Fluid Dynamics 2005  
doi:10.1016/b978-044452206-1/50030-6 fatcat:ikyi6vinizh6tpmxp45cz3yzmi