LITIS INSTANTIA-TRWANIE PROCESU KANONICZNEGO

Ks Sztychmiler, Wydział Prawa, Administracji Uniwersytetu, Warmin´sko Warmin´warmin´sko-Mazurskiego, Olsztyn Studia, Warmin´skie Warmin´skie
2003 unpublished
Osoby nie znajace bliz ej kanonicznego prawa procesowego i nie majace wczes´niejwczes´niej kontaktu z sadem kos´cielnymkos´cielnym, najcze s´ciejs´ciej nie wiedza o moz liwos´ciliwos´ci dochodzenia swoich praw na drodze procesowej, o sposobie wszcze cia procesu kanonicznego ani o sposobach jego zakon´czeniazakon´zakon´czenia w taki czy inny sposó b. Nie znaja tez  etapó w poste powania procesowego. Niektó rzy nie dopuszczaja nawet mys´limys´li o procesowaniu sie  w
more » ... ele. Inni uwaz aja, z e zgłoszenie jakiejkolwiek pros´bypros´by czy z adania w Kos´cieleKos´ciele, któ ry przeciez  opiera sie  na wierze, jest ró wnoznaczne z bezkrytycznym uznaniem tych z adaníadaní bezproblemowym przyznaniem racji. Tymczasem jedno i drugie przekonanie jest błe dne. Kos´cióKos´ció ł posiada nie tylko normy umoz liwiajace wszcze cie procesu, lecz takz e normy okres´lajaceokres´lajace precyzyjnie, kiedy proces formalnie sie  rozpoczyna, jak długo moz e trwacítrwací w jaki sposó b moz e byc´zakon´czonybyc´byc´zakonbyc´zakon´byc´zakon´czony, w jakich sytuacjach moz e byc´zawieszonybyc´byc´zawieszony czy umorzony, kiedy ma miejsce zrzeczenie sie  instancji. Znajomos´c´tychZnajomos´cZnajomos´c´Znajomos´c´tych norm przydatna jest tak osobom zamierzajacym dochodzic´sprawiedliwos´cidochodzic´dochodzic´sprawiedliwosdochodzic´sprawiedliwos´ci na forum kos´cielnymkos´cielnym, jak i pracownikom trybunałó w kos´cielnychkos´cielnych, aby mogli zawsze podejmowac´decyzjepodejmowac´podejmowac´decyzje prawidłowe w aspekcie formalnym i słuszne, a wie c optymalne dla zainteresowa-nych. Wspomniane normy, okres´lajaceokres´lajace trwanie procesu i sposoby jego zakon´czeniazakon´zakon´czenia, maja istotne znaczenie praktyczne i dlatego zasługuja na bliz sze ich omó wienie. Nalez y na wste pie zauwaz yc´,yc´, z e trwanie procesu (litis instantia, instancja sporu) moz e przebiegac´wprzebiegac´przebiegac´w sposó b zwyczajny, czyli standardowo, albo w sposób nadzwyczajny, czyli zwiazany z pewnymi sytuacjami lub działaniami nietypowy-mi. Typowy przebieg procesu, jego poczatek i zakon´czeniezakon´zakon´czenie, okres´laokres´la prawodawca kos´cielnykos´cielny w kanonach 1517 i 1607 KPK. Zas´nietypoweZas´Zas´nietypowe działania w procesie, czy jego nietypowy przebieg reguluja normy zawarte w kan. 1518-1525 (inne sposoby kon´czeniakon´kon´czenia lub zawieszenie procesu) i 1587-1597 KPK (poste powanie w sprawach wpadkowych). W niniejszym opracowaniu zamierzam przeanalizowac´tylkoprzeanalizowac´przeanalizowac´tylko normy zawarte w kan. 1517-1525. Druga grupe  wskazanych wyz ej norm pozostawiam do odre bnego opracowania. Metodologiczne uzasadnienie takiego rozwiazania wynika takz e z innego umiejscowienia wspomnianych grup norm w KPK.
fatcat:lmbb4lmoijdqzddrffmnum6pqa