The Evaluation of Amygdala Volumes in Adolescents with Bipolar Disorder Type I

Birsen Şentürk Pilan, F. Neslihan Emiroğlu, Handan Güleryüz, Taner Çelik, Ahmet Ergin Çapar, Hülya Ellidokuz, Ümit Şahin, Süha Miral
2019 Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health  
Amaç: Bipolar bozukluk (BB) tip I tanılı ergenlerde beyin görüntüleme tekniklerinden manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak hastalıkla ilgili değişkenlerin amigdala hacimlerine etkisini araştırmak ve amigdala hacim farklılıklarını sağlıklı ergenlerle karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Olgu grubunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı IV (DSM-IV) tanı ölçütlerine göre
more » ... ı ölçütlerine göre BB tip I tanısı ile izlenmekte olan ve Mayıs 2008 ile Kasım 2008 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurup DSM-IV tanı ölçütlerine göre BB tip I tanısı alan 13-19 yaş arası 17 olgu oluşturmuştur. Kontrol grubunu, psikiyatrik değerlendirme sonucunda herhangi bir psikiyatrik tanı almayan 13-19 yaş arasındaki 12 ergen oluşturmuştur. Tüm hastaların beyin MRG incelemeleri 1,5 Tesla (Gyroscan Intero, Philips, Netherland) MRG cihazı ile standart kafa koili kullanılarak yapılmıştır. Olgular ötimik fazda MRG çekimine alınmıştır. Ötimik fazda olma ölçütü, Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve Hamilton Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Olgu grubu ve kontrol grubu arasında sağ ve sol amigdala hacimlerinin karşılaştırılması sonucunda her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Olgu grubunda hastalık süresi ile sağ ve sol amigdala hacimlerinin ise negatif korele (sağ amigdala p=0,026; sol amigdala p=0,031) olduğu bulunmuştur. Sonuç: Ergen ve erişkin BB örneklemlerinde yapısal MRG ile saptanan amigdala hacim farkları erken başlangıçlı BB ile geç başlangıçlı BB arasındaki altta yatan patofizyoloji farklarını gösteriyor olabilir. Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, ergen, amigdala, MRG Objectives: The aim of the present study is to investigate whether the variables of the disorder affect amygdala volumes in the adolescents with Bipolar Disorder (BD) type I and to compare the possible amygdala volume changes with healthy adolescents. included in the study. Twelve adolescents between 13 and 19 years old and without any psychiatric diagnosis were included in the healthy control group. The magnetic resonance imaging (MRI) scans of all participants were performed by using an MRI machine with 1.5 Tesla power (Gyroscan Intero, Philips, Netherlands) and standard head coils. The MRI scans of the cases were made during euthymic phase. The phase of euthymia was defined according to Young Mania Rating Scale and Hamilton Depression Rating Scale. Results: The evaluation and comparison of both right and left amygdala volumes between the patient and the control group revealed no significant difference. However, in the patient group, negative correlation was found between right and left amygdala volumes and the duration of the disorder (for the right amygdala p=0.026; for the left amygdala p=0.031). Conclusion: The differences detected in amygdala volumes by structural MRI scans in adolescent and adult BD samples may reflect underlying pathophysiologic differences between the early onset and the late onset of the disorder.
doi:10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.03.05 fatcat:jw2st34vzveqdhijl4lvjc6rdm