Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Fen Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler

Mustafa Sözbilir, Şeyda Gül, Betül Okçu, Fatih Yazıcı, Aydın Kızılaslan, S. Levent Zorluoğlu, Gülşah Atilla
2015 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen eğitimi alanında görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik olarak yapılan bilimsel araştırma makalelerinin içerik analizini yaparak fen eğitimine dair eğilimleri çeşitli açılardan ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan alan yazın taraması sonucu 1972-2014 yılları arasında ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranan toplam 59 dergiden tam metin olarak ulaşılabilen 223 makale çalışma kapsamına alınmıştır. Söz konusu makaleler araştırmacılar tarafından
more » ... "Makale Sınıflama Formu" kullanılarak betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, görme yetersizliğine sahip olan öğrencilere yönelik çalışmalar daha çok öğretim materyali, görme yetersizliğinin önlenmesine yönelik özel eğitim uygulamaları ve öğretim yöntemine dayalı çalışmalardan oluşmaktadır. İncelenen çalışmaların örneklem grubu olarak daha çok ilköğretim öğrencilerinin tercih edildiği, örneklem büyüklüğünün çoğunlukla 1-10 ve 31-100 kişi arasında değiştiği ve çalışmalarda nitel araştırma desenlerinin sıklıkla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Veri toplama araçları bakımından bulgular incelendiğinde, genellikle tek bir veri toplama aracının kullanıldığı, çoğunlukla görüşme, doküman ve Likert tipi anketlerden yararlanıldığı, veri analiz yöntemi olarak ise frekans ve yüzde tabloları ve merkezi eğilim ölçüleri gibi nicel analizler ile nitel betimsel analiz yöntemlerinin ön planda olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar sözcükler: Görme yetersizliği, fen öğretimi, içerik analizi. TRENDS IN RESEARCH PAPERS ABOUT TEACHING SCIENCE TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS ABSTRACT The aim of this study was to content analyse the published papers related to teaching science to visually impaired students to reveal general characteristics in terms of different points. For these purpose the study was included in totally 223 full text papers obtained totally from 59 journals which were indexed in national and international database between the years 1972-2014. These papers were examined through descriptive content analysis by using paper classification form, developed by the researchers. Results showed that common research domains were instructional materials and special education applications for removing visual impairment and teaching methods. Most widely studied samples were selected from the primary level and frequently studied sample sizes varied between1-10 and 31-100 and also qualitative methods were often preferred as research design. The result of content analysis point out that the majority of researches relied only single data collection tool the commonly used data collection tools were interviews, documents, and Likert type questionnaires, and in parallel to the research designs qualitative and descriptive data analysis methods such as frequency and percentage tables and central tendency measures were often used as data analysis methods.
doi:10.17240/aibuefd.2015.15.1-5000128604 fatcat:thwyqfhzu5gkhkd4enli5ge3eu