Effects of antiarrhythmic peptide 10 on acute ventricular arrhythmia

Bing Sun, Jin-Fa Jiang, Cui-Mei Zhao, Chao-Hui Hu
2015 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine  
doi:10.1016/s1995-7645(14)60321-7 pmid:25902167 fatcat:xoyo6xmu4rfxzlaeeh7swhurau