THE EFFECT OF 8-WEEK RECREATIVE BADMINTON TRAININGS ON THE LIFE QUALITY OF FEMALE STUDENTS

Mehmet Emin YILDIZ, Ubeyde GÜLNAR
2016 INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS  
Öz: Bu çalışmanın amacı; rekreatif Badminton etkinliklerinin kadın üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırma, kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 18 ile 29 yaş grubu, Batman Üniversitesi'nde okuyan ve spor yapmayan 42 katılımcının verileri değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların 21'i araştırma grubu ve 21'i de kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma grubunda 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 60 dakika kurallı Badminton oyunu
more » ... minton oyunu uygulandı. Yaşam kalitesini belirlemek için de, egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası tüm katılımcılara Short Form 36 (SF-36) uygulandı. Çalışmamızda; literatür ile kısmen uyumlu olarak, araştırma grubunda egzersiz sonrası BKİ değerleri, egzersiz öncesi değerlerine göre anlamlı azalma gösterdi. Araştırma grubunda; Role-Physical (ön test 66,7 ve son test 78,6) General Health (ön test 63,9 ve son test 70,7) ve Mental Health (ön test 65,7 ve son test 70,7) yönünden, antrenman sonrası veriler antrenman öncesi verilere göre önemli artış gösterdi. Diğer yaşam kalitesi alt gruplarında herhangi bir farklılık görülmedi. Rekreatif spor etkinliklerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin daha belirgin olarak görülmesi için, etkinliğin 8 haftadan daha uzun sürdürülmesi önerilir. Abstract: The objective of this study is to research the effect of recreative Badminton activities on the life quality of female university students. This research is an experimental study with a control group. The data of 42 participants between the ages of 18 and 29 who study at Batman University and don't exercise was included the study. Among the participants, 21 constituted the research group while 21 of them were the control group. In the research group, regular Badminton game was applied for 8 weeks, 3 days a week and 60 minutes a day. In order to determine the life quality, all the participants were applied Short Form 36 (SF-36) prior and after exercising. Partly in line with the literature, the Body Mass Index (BMI) values after the exercises were found to be significantly lower in our study than that of prior to the exercising in the research group. In the research group, the post exercise data showed more significant increase than that of pre exercise period from the point of Role-Physical (Pre-Test 66,7 and Post-Test 78,6) General Health (Pre-Test 63,9 and Post-Test 70,7) and Mental Health (Pre-Test 65,7 and Post-Test 70,7). In the other sub-groups of life quality, no difference was observed. In order to express the effect of recreative sport activities on life quality more clearly, it is suggested to prolong the activity more than 8 weeks. The Badminton sport which easily learned and applied as a recreative activity is thought to be useful for the participation to the physical activities especially among the students at the school age and in the maintenance of the activity and this will positively affect the life quality. Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir. Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices SSTB
doi:10.17363/sstb.20162022362 fatcat:jt5ehtupnbf53mwg7xp72vx3de